GENEL

Denetim Kıstası Nedir?

Denetim kıstası denetimde kullanılan önemli bir kavramdır. Denetim özü itibariyle, yapılan iş ve işlemlerin, üretilen raporların önceden belirlenmiş kıstaslara, kurallara uyumunun değerlendirilmesini içerir.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 8. maddesi “Denetim kıstası” başlığını taşımakta olup anılan madde aşağıdaki gibidir:

Denetim kıstası

MADDE 8 – (1) Denetimde denetim konusunun uyumunun değerlendirildiği önceden belirlenmiş kıstaslar esas alınır. Finansal tablolar açısından TMS; yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem açısından (Değişik ibare:RG-21/7/2017-30130) Türk Ticaret Kanununun ve ilgili mevzuatın denetim kıstasına ilişkin hükümleri; diğer mevzuattan kaynaklanan denetim konuları açısından ise denetim kıstasıyla ilgili düzenlemeler veya bunların atıf yaptığı kurallar denetim kıstasını oluşturur.

(2) Diğer mevzuatta doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından denetim yapılmasının öngörüldüğü ancak denetim konularının hangi kıstaslara uyumunun aranacağının belirtilmediği durumlarda, denetim kıstası Kurum tarafından belirlenir. İsteğe bağlı yaptırılan denetimlerde ise bu belirleme denetimi talep edenlerce yapılır.

Yukarıdaki mevzuat dikkate alındığında bağımsız denetim açısından;

  • Finansal tablolar açısından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS);
  • Yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem açısından Türk Ticaret Kanununun ve ilgili mevzuatın denetim kıstasına ilişkin hükümleri;
  • Diğer mevzuattan kaynaklanan denetim konuları açısından ise denetim kıstasıyla ilgili düzenlemeler veya bunların atıf yaptığı kurallar denetim kıstasını oluşturur.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.