GENEL

İşletmeye Kayıtlı Olmayan Cep Telefonu Faturası Gider Yazılabilir mi?

İşletmeye kayıtlı olmayan cep telefonu faturası gider yazılabilir mi? Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca verilmiş özelge örneği aşağıda yer almaktadır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 24.03.1999

SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4069-5/11976

KONU : İşletmenin aktifinde kayıtlı bulunmayan cep telefonuna ilişkin haberleşme ücretinin gider olarak kayıt edilip edilmeyeceği hk.

BAYBURT VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 12/01/1999 tarih ve B.07.4.DEF.0.69.10/35 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, ….. tarih ve ….. sayılı müktezanızın incelenmesinden, şahıs adına kayıtlı olan cep telefonu konuşma ücretlerinin, işletme hacmine göre işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi amacıyla yapılması şartıyla gider olarak kayıt edilebileceğinin belirtildiği anlaşılmış olup, konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.


Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespitinde gider olarak kabul edileceği belirtilmiş, aynı maddenin 1 inci bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, işletmenin aktifine kayıtlı olan özel araç telefonları ile (kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan taşıtlara bağlı) cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

Bu durumda, işletmenin aktifine kayıtlı olmayıp, işletme sahibinin şahsına kayıtlı cep telefonuna ilişkin haberleşme ücretinin gider olarak kayıt edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.