GENEL

Özelge: Avukat, Eşine Ait Cep Telefonu Faturasını Gider Yazabilir mi?

Serbest meslek mükellefi tarafından, eşine ait cep telefonu faturası gider yazılabilir mi?

T.C.

YALOVA VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.07.4.DEF.0.77.10.00-ILGIN-4 03/02/2012

Konu : Serbest Meslek Kazancında Avukatlık Hizmetinde Eşe Ait Cep Telefonu Faturasının İndirim Konusu yapılıp Yapılamayacağı Hakkında

            İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında kayıtlı olarak avukatlık faaliyetinde bulunduğunuzu ve eşinizin adına kayıtlı bulunan iki adet cep telefonunu işyerinizde sadece işinizle ilgili olarak kullandığınızı belirterek, söz konusu cep telefonlarına ait giderlerin mesleki kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde;

            “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

            hükmü yer almıştır.

            Aynı Kanunun “Mesleki giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, 1 numaralı bendinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükme göre, cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağın bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.

            Ancak, kendi adınıza kayıtlı olmayan, eşinize ait cep telefonlarına ilişkin haberleşme ücretlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirmeniz mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.