GENEL

Sürücü Kursu İşletmesinin Binek otomobillerinin yakıt ve bakım onarım giderlerine ilişkin gider kısıtlaması

Sürücü Kursu İşletmesinin Binek otomobillerinin yakıt ve bakım onarım giderlerine ilişkin gider kısıtlaması kapsamında nasıl bir işleme tabi tutulacağına ilişkin özelge aşağıda sunulmuştur.

T.C.

BİLECİK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 82476449-010-4502 29.03.2023

Konu : Sürücü Kursu İşletmesinin Binek otomobillerinin yakıt ve bakım onarım giderlerine ilişkin gider kısıtlaması

İlgi : .

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizin sürücü kursu faaliyeti ile iştigal ettiğini belirterek, sürücü adaylarına eğitim vermek için kullandığınız binek otomobillerin yakıt ve bakım onarım giderlerinin yasal düzenlemelerde yapılan değişiklik sonrası vergi kanunları çerçevesinde tamamının mı yoksa %70’inin mi gider olarak gösterileceği hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilmektedir.

Diğer taraftan, safi kazancın tespitine ilişkin olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

“Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

5.Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)

…”

hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Binek otomobillere İlişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderler” başlıklı bölümünde;

“Madde 14 – (1) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

(2) İşletmeye veya envantere dâhil olup ticari veya mesleki faaliyette kullanılan binek otomobillerin giderleri sınırlandırılmakta olup, bu sınırlama esas itibarıyla faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere binek otomobillerin giderlerini kapsamaktadır.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki giderler genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri cari giderleridir.

(4) Yapılan giderlerin işletmeye veya envantere kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

…”

açıklamaları yer almaktadır.

Söz konusu maddede belirtilen “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi” ibaresinden genel olarak; taksicilik faaliyeti, sürücü kursu veya otomobil kiralama faaliyetleri gibi faaliyetlerin anlaşılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, sürücü kursu faaliyeti ile iştigal eden Şirketinizin bu faaliyetinin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceğinden, söz konusu faaliyetinizde kullanmış olduğunuz binek otomobillere münhasır olmak üzere, bunlara ait yakıt ve bakım onarım giderlerinin tamamının Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDV Kanununun;

-29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirim konusu yapabilecekleri,

-30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı,

-30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “İndirim” başlıklı (III/C.) bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, Şirketinizin sürücü kursu faaliyetinde kullanmış olduğu binek otomobillerine ilişkin tamir, bakım, yakıt ve benzeri giderlerin tamamı Gelir Vergisi Kanununa göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilen giderlerden olduğundan bu giderlere ilişkin yüklenilen KDV’nin Şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.