GENEL

Üniversite tarafından düzenlenen bahar şenliğinin eğlence vergisinden muaf olup olmadığı hk.

Eğlence vergisi belediye gelirleri arasında yer almaktadır. Üniversite tarafından düzenlenen bahar şenliğinin eğlence vergisinden muaf olup olmadığı hakkında Gelir İdaresi tarafından verilen özelge örneği aşağıda sunulmuştur.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : E-97895701-175.02[2022/7.1-13]-1036966 15.09.2022

Konu : Üniversite tarafından düzenlenen bahar şenliğinin eğlence vergisinden muaf olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, “bahar şenliği” kapsamında bazı sanatçıların sahne alacağı ve eğlence bedelinin biletle tahsil edileceği bir organizasyon düzenleneceği belirtilerek, Üniversiteniz tarafından tertip edilen söz konusu şenliğin eğlence vergisinden muaf olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

  • 17 nci maddesinde, ”Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.”,
  • 18 inci maddesinde, ”Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.” ,
  • 19 uncu maddesinde, “Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:
  1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler.
  2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.
  3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.

…” hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.”; aynı Kanunun ek 7 nci maddesinde de, “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar.” hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun “…” başlıklı … üncü maddesinin birinci fıkrasında, “… tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip … adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, vakıf Üniversiteniz tarafından tertip edilen “bahar şenliği” organizasyonunun, 2547 sayılı Kanunun 56 ve ek 7 nci maddeleri ile 2464 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca eğlence vergisinden muaf tutulması gerekmekle birlikte söz konusu şenliğin Üniversiteniz iktisadi işletmesi tarafından düzenlenmesi durumunda eğlence vergisinin aranılması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.