GENEL

Özelge: Şirketin merkez ve şubesi arasında düzenlenecek faturada KDV tevkifatı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : E-36062021-130[2022-KDV-ÖZE/71]-90594 12.10.2022

Konu : Şirketin merkez ve şubesi arasında düzenlenecek faturada KDV tevkifatı hk.

İlgi : …tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan,

  • Şirketinizin … Organize Sanayi Bölgesinde fabrikasının bulunduğu, şirketinizin muhasebe sisteminin imalat ve ticari olmak üzere iki faaliyet konusunu da ayrı ayrı takip edilebilecek şekilde kurulduğu, şirketin merkez adresinde satışa konu olan bir kısım malın …’daki fabrikanızda imalat konusu ürünlerinizin doğrudan ana girdilerinden bir kısmını oluşturduğu, Samsun merkez adresinizde satışa konu bir kısım emtianın şirketinizin … fabrika imalatında dahili kullanıma konu edildiği, şirketinizin stoklarında bulunan emtianın çeşitli nedenlerle işletme bünyesinde kullanılması (imalatta kullanılması) durumunda, emtia bedellerinin şirket adına düzenlenecek e-fatura ile tevsik edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği,
  • Alınan cevabi yazıda, şirketinizin stoklarında bulunan emtianın çeşitli nedenlerle işletme bünyesinde kullanılması (imalatta kullanılması) durumunda merkezden şubeye veya şubeden merkeze e-fatura düzenlenmesinin mümkün bulunduğunun bildirildiği,
  • Bu durumda, şirket içi faturalaşma konusu demir-çelik ürünler için KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği

anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

  • 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,
  • 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğin 2.1.1. “KDV Tevkifatının Niteliği” başlıklı” (I/C.2.1.1) bölümünde, “KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.” açıklaması yapılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz merkez ve şubeleri arasında gerçekleştirilen mal hareketleri KDV’ye tabi bir teslim mahiyetinde olmadığından, KDV hesaplanmaması gereken söz konusu işlem için tevkifat da uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.