GENEL

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tanımı ve temel faaliyet alanları Anayasada düzenlenmiştir. Anayasanın konuya ilişkin 135. maddesi aşağıdaki gibidir:

H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Madde 135 – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

(Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. 

(Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler. 

(Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.

(Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

(Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/13 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Örnekleri:

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
 3. Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 4. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 5. Türk Tabipleri Birliği
 6. Türk Diş Hekimleri Birliği
 7. Türk Veteriner Hekimleri Birliği
 8. Türk Eczacıları Birliği
 9. Türkiye Barolar Birliği
 10. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
  Birliği
 11. Türkiye Noterler Birliği
 12. Türkiye Bankalar Birliği
 13. Türkiye Katılım Bankaları Birliği
 14. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
 15. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
 16. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
 17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
 18. Türkiye Tohumcular Birliği

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.