Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

İNCELEMEYE İBRAZ OLUNMAYAN DEFTER VE BELGELERİN DURUMU

Bu yüzden; Danıştay, son zamanlarda, önceki içtihadından vazgeçmiş ve ilk kez mahkemeye ibraz olunun defter ve belgelerin, Vergi İdaresinin incelemesine ya da bilgisine sunulmaksızın, bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle dava hakkında hüküm kurulmasının hukuka uygun olmadığına karar vermeye başlamıştır.

Bu yeni içtihat, bir yargılama usulü kuralı olan, “silahların eşitliği ilkesinin” de gereğidir.

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜ (KÜLFETİ)

İspat yükü, belli bir olay ya da işlemin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda iddiada bulunan tarafa düşen usuli bir yüktür (külfettir).
Vergi yargılamasında her ne kadar Medeni Kanun’un 6’ıncı maddesindeki düzenleme geçerli kabul edilse de vergilendirme ile ilgili olarak VUK’un 3’üncü maddesine müracaat etmek gerekir. Buna göre “İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.”

Vergi Hukuku Açısından Tam İspat Yaklaşık İspat

Vergi hukukunda şüpheye veya varsayıma dayalı olarak tarhiyat yapılamayacağı ve yapılan işlemlerde yazılılık (belge) ilkesinin geçerli olmasından dolayı bir olayın idare nezdinde ya da, yargılama aşamasındaki durumlarda, hakim nezdinde ispatlanabilmesi için idarenin ya da hakimin ilgili olay ya da işlemin doğruluğu hakkında net bir kanaate varması gerekir. Buradaki ispat ölçüsü tam ispat olup, vergilerin kanuniliği ilkesi gereğince delillerin az ikna edici olması gibi bir durum söz konusu olamaz.

El Defterlerinin Delil Niteliği

  El Defterleri: Danıştay içtihadı, özel (el) defterlerindeki kayıtların, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamele hakkında, maddi delil olacağı yolundadır. Gerçekten de; mükellef veya yetkili adamı tarafından tutulduğunda uyuşmazlık bulunmayan […]

Özelge: Sıra numarası atlanarak irsaliyeli fatura kullanılması durumunda atlanılan koçanın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı

Buna göre, her ne kadar dilekçenizde bahsi geçen faturalarınızın sıra numarası dahilinde teselsül etmemesi durumu ilgili madde hükmünde de belirtildiği üzere belge nizamına uygun bulunmamakla birlikte; olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, Vergilendirme Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanak ile atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda bahsi geçen faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.