Author Archives

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

İZAHA DAVET NEDİR? HUKUKİ SONUÇLARI

İzaha davet müessesesi hukukumuza 15/7/2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile VUK’un mülga 370 inci maddesinin yeniden düzenlenmiş hali ile girmiştir. İzaha Davet Nedir? Maddeye göre; vergi incelemesine başlanılmadan veya […]

Tarh Zamanaşımı ve Vergi Cezalarında Zamanaşımı Süreleri

Zamanaşımı Nedir?
Genel olarak zamanaşımı, kanun tarafından tayin edilen sürelerin geçmesi ve şartların gerçekleşmesi ile fiili bir durumun kanuni duruma çevrilerek devlet tarafından korunmasıdır.

Kanunda yazılı sürelerin geçmesi ve şartların gerçekleşmesi neticesinde bir hak kazanma haline kazandırıcı zamanaşımı, bir külfetten kurtulma haline ise kaybettirici veya düşürücü zamanaşımı söz konusu olmaktadır.

İkmalen Vergi Tarhı Nedir?

İkmalen Vergi Tarhı Nedir?
Vergi Usul Kanununun 29 uncu maddesine göre ikmalen tarhiyat; her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan ve idare tarafından defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak belirlenen bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mevzuatta belirlenen sürede ödeyen mükelleflere cezada indirim uygulanmaktadır.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

  Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Yasal düzenleme Bilindiği Üzere, 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde […]