Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin sahibi ve editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Kara Para Aklama İle Mücadelede Nakit İşlem Bildirimi ve Türkiye Uygulaması

Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlülerce yapılması zorunlu olan bildirimler, aklayıcı ve terörü finanse edenlerin finansal sistemi kendi amaçları için kullanmalarını önleme, kullananların tespit ve cezalandırılması amaçlarına hizmet eden önemli bir araçtır. Uygulaması yaygın bildirim türleri;

1- Şüpheli işlem bildirimi-ŞİB (Suspicious Transaction Report -STR)(7),

2- Nakit işlem bildirimi-NİB (Cash Transaction Report – CTR)(8) ve

3- Uluslararası fon transferlerine ilişkin bildirimdir.

MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT – FIU)

“Mali İstihbarat Birimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla; suç gelirleri ve terörizmin potansiyel finansmanına ilişkin bilgiler ile ulusal mevzuatın gereği olarak kendisine bildirilmesi zorunlu finansal bilgileri almak (ve eğer mevzuatla yetkili kılınmışsa istemek), analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını yetkili otoritelere dağıtmakla görevli ulusal nitelikte merkezi birimdir.”

NEDEN TEŞVİK VERİLİR? TEŞVİKLERİN EKONOMİK RASYONALİTESİ ÜZERİNE

Piyasaya giriş engellerinin bulunmadığı, piyasanın mükemmel olduğu, dışsallıklar ve ölçeğe göre artan getiriler nedeniyle piyasa başarısızlıklarının görülmediği ve tam bilgi varsayımının geçerli olduğu bir ortamda üretimi artırmaya yönelik olarak uygulamaya konacak herhangi bir teşvik uygulaması kaynakların etkin dağılımını bozucu etkide bulunacaktır. Bu açıdan, devletin ekonomiye müdahalesi klasik ve neoklasik iktisatçılar tarafından savunulan doğal düzen anlayışına aykırıdır. Müdahale, piyasaların işleyişini ve kaynakların etkin kullanımını engelleyen bur unsur olarak görülür. Buna karşılık iktisat literatüründe teşvik uygulamasının gerekliliğine, ekonomik rasyonalitesinin bulunduğuna ilişkin gerekçeler dile getirilmektedir .

TEŞVİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Teşviklerin yaygın kullanımı ve uygulanan teşvik araçlarının çeşitliliği teşviklerin farklı açılardan farklı şekillerde sınıflandırılması sonucunu doğurmaktadır. Amaçları, kapsamı, veriliş dönemleri ve niteliklerine göre yapılan sınıflandırmalar bunlardan bazılarıdır.

TEŞVİK KAVRAMI

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “teşvik” kavramı, “isteklendirme”, “özendirme” karşılığı olarak yer almaktadır. İncekara ise (1995:9) ekonomi terimi olarak teşvikleri, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak […]