Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

2019 YILI EMLAK VERGİSİ ARTIŞ ORANI

2019 Yılı Emlak Vergileri Artış Oranı: 
Buna göre, bina, arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. 2019 yılı emlak vergileri %11.865 oranında artacaktır. 

Tahsilat ve Ödemelerin Bankadan Yapılmamasının Cezası

Buna göre, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000 TL ( 01.1.2018’den itibaren 1.200.000 TL, 1.480.000 TL) ‘yi geçemez.

2019 Amortisman Ayırma Alt Sınırı

Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortismanın konusunu teşkil etmektedir. 

Aynı maddede doğrudan gider yazılacak demirbaşlar ve peştemallıklara ilişkin parasal limite de yer verilmiştir. Söz konusu limit amortisman ayırma sınırı olarak da bilinmektedir. 2018 yılında 1.000 TL olan amortisman ayırma sınırı, 2019 yılında 504 Sıra Numaralı VUK Tebliği ile 1.200 TL olarak belirlenmiştir. 

2019 FATURA DÜZENLEME SINIRI

Kimlerin hangi durumda ve hangi tutarın üzerinde fatura kullanma mecburiyetinde olduğu hususu ile fatura düzenleme sınırı (limiti) Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Fatura düzenleme sınırına ilişkin parasal limit her yıl yeniden değerleme oranları dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile ilan edilmektedir. Buna göre 2019 yılında fatura düzenleme sınırı 1200 TL olarak belirlenmiştir. 1200 TL ve üzeri satışlarda fatura kullanma mecburiyeti bulunmaktadır.