Author Archives

Hasan AYKIN

Maliye, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, vergi ve vergilemeye dair bilimsel ve mesleki konularda yorum, yayın, yazı ve veri içeren, kar amacı gütmeyen bir sitedir. Kişi ve kurumları hedef almadan, konuları tartışmayı amaçlar.

VUK KAPSAMINDA 2019 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR VE CEZA RAKAMLARI

2019 Yılında uygulanacak had ve tutarlar, usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarları gösteren 504 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanununda yer alan had, limit, sınır, cezalara ilişkin tutarlar ile konuyu düzenleyen Tebliğ düzenlemesi aşağıda yer almaktadır. 

2019 Yılında Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında uygulanacak parasal had, limit, sınır ve ceza tutarları ilgili olduğu maddeler itibariyle aşağıda sunulmuştur: 

2019 Yılı Gelir Vergisi Tarife Cetveli

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 2019 yılı için aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği).

2019 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Tarife Cetveli aşağıdaki gibidir: 

18.000 TL’ye kadar  % 15,
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20,

Kira Geliri İstisna Tutarı 2019

Gelir Vergisi Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2019 yılı için 5.400 TL olarak belirlenmiştir.  (305 Seri No.lu GVK Genel Tebliği). 

Konutlara uygulanan gmsi istisna tutarları önceki yıllarda aşağıdaki gibidir. 

Yıllar itibariyle kira geliri istisna tutarları: 
2018 4.400.-TL
2017 3.900.-TL
2016 3.800.-TL

2019 Yılı İçin Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (305 Seri Nolu GVK Genel Tebliği): 

Birinci derece engelliler için 1.200 TL,
İkinci derece engelliler için 650 TL,
Üçüncü derece engelliler için 290 TL,
Engellilik indirimi 2018 ve önceki yıl tutarları aşağıda sunulmuştur. 

2019 Yılı Yemek Bedeli İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 19 TL olarak belirlenmiştir. (305 Seri No.lu Genel Tebliğ).  Bir önceki yıla göre artış oranı %18,75 olmuştur.

Yemek Bedeli İstisna Tutarlarının önceki yıllar rakamları aşağıdaki gibidir: 

2019 Yılında Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları

2019 yılında geçerli olacak damga  vergisi oran ve tutarları 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlendi. Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:63) ile Tebliğin eki olan 2019 yılında geçerli damga vergisi oran ve tutarları aşağıda sunulmuştur: