Kategori: 3100 Sayılı Kanun

Özelge: Merkez Bankasınca döviz/efektif kuru ilan edilen para birimleri dışındaki paralarla yapılan ödemeler hangi kurla defterlere kaydedilir?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; Orta Doğu Ülkelerine yapılan ihracat faaliyetlerinizle ilgili yurt dışı seyahatlerde bulunduğunuz, bu seyahatlerde yaptığınız harcamalarda yerel para birimi kullandığınız, yerel para birimlerinin Merkez Bankası döviz kurlarında TL karşılığı bulunmadığından bahisle Merkez Bankası döviz kurlarında TL karşılığı bulunmayan para birimlerini ne şekilde kayıtlarınıza alacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı İşleyişi, Örnek Muhasebe Kaydı

Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre, emisyon primleri sermaye yedekleri arasında bulunan “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin nominal değerleri üzerindeki bir fiyattan satışından kaynaklanan primler bu hesapta izlenir.  Hisse senetlerinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark olan emisyon primi “520- Hisse Senetleri İhraç Primleri” hesabının alacağına kaydedilir.

Kuruluş Aşamasında Defterlerin Ticaret Sicili Müdürlerince Tasdikine İlişkin VUK Tebliği (Sıra No: 493)

Bu Tebliğin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi oluşturmaktadır.

Özelge: Faturada Malın Cinsi ve Miktarına İlişkin Açıklama Ne Kadar Ayrıntılı Olmalı?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, fatura düzenlerken ürünlerin cinsi ve miktarı belirtilmeden koli, kutu şeklinde yazılarak, koli veya kutunun içerisinde bulunan ürünlerin (kalem, silgi, kağıt, cetvel, hesap makinesi vd.) faturaya liste şeklinde eklenip eklenemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) Kullanım Usul ve Esasları ile İlgili 483 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı

30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 483 Sıra Nolu VUK Tebliğinde aşağıdaki konulara ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir:

-Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükelleflerden, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda ödeme kaydedici cihazı veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemini, kurumsal satış veya muhasebe yazılımları ve değişik çevre birimleriyle (barkod sistemleri, banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazları ile diğer çevre birimleri) birlikte ve entegre bir yapıda kullanan mükelleflerin mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarının belirlenmesi,