Kategori: BSMV

Banka ve sigorta muameleleri vergisi, oran, matrah, uygulama, kapsama giren konular, özelge ve benzeri

BSMV TAHSİLAT RAKAMLARI

Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) tahsilat rakamları aşağıda sunulmuştur. Son dönemde BSMV rakamlarındaki artış oranının genel vergi gelirleri artış oranının çok üzerinde olduğu görülmektedir.

Şekil: BSM Tahsilat Rakamları 2006-2019 

Özelge: TARSİM ve DASK tarafından sigorta şirketlerine ödenen komisyonların BSMV’den istisna olup olmadığı hk.

lgide kayıtlı dilekçenizde, poliçesi şirketiniz tarafından düzenlenerek prim ve riskinin tamamı havuzlara devredilen zorunlu deprem sigortası ve tarım sigortası ile ilgili olarak Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından şirketinize ödenen komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Makine teçhizat finansmanı için kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması hk..

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz işletmelerden olduğu, enerji sektöründe faaliyet gösterdiği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında yatırımlar yaptığı, 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/2016 tarihinden önce kullanılmış 14 yıllık kredileri bulunduğu, ancak söz konusu kredilerin uzun vadeli olması nedeniyle ana para ve faiz ödemelerinin halen devam ettiği belirtilerek, söz konusu kredilere ilişkin olarak 1/12016 tarihinden sonra tahakkuk eden kredi faiz ve komisyonlarının 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (z) bendi kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.