Kategori: Damga Vergisi

Düzeltme beyannameleri damga vergisine tabi midir?

Düzeltme beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı, düzeltme beyannamesinin verilme zamanı ile doğrudan ilgilidir. Beyanname verme süresi içinde verilen düzeltme beyannameleri damga vergisinden istisna iken, kanuni süresi geçtikten sonra verilen düzeltme beyannameleri damga vergisine tabidir. 

Kira Sözleşmesinde Damga Vergisi, Oranı, Ödenmesi, İstisnalar

Kira sözleşmeleri sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi (2017 yılı için binde 1,89) damga vergisine tabi tutulur.

Bu kağıtlara ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanununun 22/a maddesi uyarınca ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.