Kategori: Damga Vergisi

2019 Yılında Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları

2019 yılında geçerli olacak damga  vergisi oran ve tutarları 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlendi. Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:63) ile Tebliğin eki olan 2019 yılında geçerli damga vergisi oran ve tutarları aşağıda sunulmuştur: 

Özelge: Damga Vergisi Defterinin Tasdikinin Her Yıl Yenilenmesi Gerekir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuzu ve isteğe bağlı olarak damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirdiğinizi belirterek, tasdik ettirdiğiniz damga vergisi defterini her yıl yeniden tasdik ettirmeden kullanıp kullanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası uygulaması hk.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden …/…/2017 tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alındığı belirtilerek, işveren idarenin söz konusu iş kapsamında şirketinize yapacağı hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Özel Esaslara Tabi Mükellefin Gayrimenkulünün İade İşlemi İçin Teminat Olarak Hazine Lehine İpotek Tesis Ettirilmesinde Harç ve Damga Vergisi Ödenir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, indirimli oranlara göre konut tesliminden dolayı KDV iadesi için başvurduğunuz, özel esaslarda olmanız nedeniyle tarafınızdan teminat istenildiği, kendinize ait gayrimenkulü teminat olarak gösterdiğiniz, söz konusu gayrimenkule ilişkin olarak Malmüdürlüğünce ipotek tesisi talebinde bulunulması üzerine Tapu Müdürlüğünce tarafınızdan harç ve damga vergisi istenildiği, ancak söz konusu işlemin Malmüdürlüğü tarafından yapılması nedeniyle her türlü harçtan ve vergiden istisna olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

Özelge: Damga Vergisi Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınır mı?

Serbest meslek mensuplarının müşterileri ile yaptığı sözleşmelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancının tespitinden hasılattan indirilip indirilemeyeceği konusunu vergi idaresinden sormuştur. 

Vergi idaresi, mesleki faaliyet dolayısıyla müşterilerle yapılan sözleşmeler veya benzeri nedenlerle ödenen damga vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesinin mümkün olduğu yönünde görüş vermiştir.