Kategori: E-VERGİLEME

Gig ve Paylaşım Ekonomisi ve Vergisel Boyutu

‘Gig’ kelimesi İngilizce’de ‘kısa süreli iş’, ‘sahne alma’ ve ‘gösteri’ gibi anlamları ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Gig ekonomisi, bağımsız (freelance) çalışanların ve kendi kendinin patronu olanların yarattığı bir ekonomi modeli olarak da tanımlanıyor. (1)

Cambridge Sözlüğü’ne göre ‘gig ekonomisi (gig economy): ‘bir işverene bağlı çalışmak yerine her biri ayrı ayrı ödenen ayrı işlerde çalışmak’ olarak tanımlanıyor. ‘Gig ekonomisi’ kısa süreli işlerin yaygın olduğu ve işletmelerin kısa süreli veya talep üzerine yapılan sözleşmeler gereği bir işverene bağımlı olmayan çalışanlarla anlaşmaların yapıldığı ortam olarak kendini gösteriyor.

Özelge: Sosyal Güvenlik Kurumuna Düzenlenecek Olan e-Faturada Süre

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinize ait hastanede Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı kişiler ve bunların hak sahiplerine muayene ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bu hizmetlere karşılık kağıt ortamında fatura kesilmekte iken SGK’nın 1/10/2017 tarihinden itibaren elektronik fatura sistemine geçtiği, özellikle operasyon gören hastalar için 15, diğer hastalar için ise 10 günlük kontrol süresinin bulunduğu ve SGK’ya ait medula sisteminde bu kontrol süreleri içinde faturalama imkanının bulunmadığı, bu süre bitimi tarihi itibari ile medula sisteminde faturalandırmanın yapıldığı, …

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin 492 Sıra No.lu VUK Tebliği

28.02.2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlendi. 

E-FATURA NASIL İPTAL EDİLİR?

E-Fatura düzenlenmesi sırasında bazen hatalar yapılabilmekte ve bu hatalar sonradan fark edilebilmektedir. Herhangi bir nedenle iptali gereken e-fatura nasıl bir işleme tabi tutulacaktır. E-faturanın iptal işlemi nasıl yapılacaktır? Aşağıda, GİB forum sitesinde e-faturanın iptaline ilişkin verilmiş ayrıntılı cevap aynen sunulmaktadır.

E-FATURA İNGİLİZCE DÜZENLENEBİLİR Mİ?

E-fatura uygulamaları ve düzenlemeleri uyarınca, e-fatura ingilizce olarak düzenlenememektedir. E-faturanın Türkçe olarak düzenlenmesi söz konusudur. 

Gelir İdaresinin yaklaşımı, ihracat yapan mükelleflerin alıcıların talebi nedeniyle “invoice”adı altında, düzenlenen e-faturanın ingilizce versiyonunu kağıt ortamında düzenleyip ayrıca göndermelerinin mümkün olduğu yönündedir.

ÖZELGE: MALİ MÜHRÜN ÇALINMASI DURUMUNDA E-FATURA UYGULAMASI

20/05/2014 tarihinde iş merkezinize hırsız girdiğini, muhasebe servisinde bulunan bilgisayarlar üzerinde takılı bulunan mali mühür flash diskinin bu bilgisayarlar ile birlikte çalındığını, güvenlik güçleri tarafından gerekli tutanakların tutulduğunu ve ayrıca vergi dairesine durumun bildirildiğini, GİB ile yaptığınız görüşmeler neticesinde tarafınıza geçici şifre verildiğini, bu şifre ile sadece tarafınıza gönderilen e-faturaları görebildiğinizi, mali mühür olmadan e-fatura düzenleyemediğinizi, TÜBİTAK’tan mali mühür talebinde bulunduğunuzu ve belirli bir süre sonra mali mührünüzün geldiğini, ticari hayatınız devam ederken bu süre içende e-fatura düzenleme imkanınız olmadığı için kağıt ortamında fatura düzenleyerek vergisel yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinizi, ancak faturalar sistemde görünmediğinden KDV iadesi alan bazı müşterilerinize iade işleminin yapılamadığını belirterek, kağıt ortamında kesilen faturaların tekrar aynı tarih ve aynı tutar üzerinden sistemden kesilip kesilemeyeceği, geriye dönük e-fatura düzenlenmesi halinde tarafınıza özel usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmayacağı, kağıt ortamında kesilen faturaların iptal edilip edilmeyeceği, mali mührün çalınmasının, kaybolmasının mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı ve kendi iradeniz dışında gerçekleşen söz konusu olaylarda hangi yolun izleneceği konularında Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.