Kategori: E-VERGİLEME

Defter Beyan Sistemi ile Birlikte Serbest Meslek Kazanç Defterine Günü Gününe Kayıt Zorunluluğu Kalktı mı?

Yeni sistemler uygulamaya girdiğinde belirsizlikleri de beraberinde getirir. Defter Beyan Sistemi yeni bir uygulama ve pek çok kişinin kafasında bazı konularda soru işaretleri var.

Bunlardan birisi, “Defter Beyan Sistemi ile birlikte  serbest meslek kazanç defterine günü gününe kayıt zorunluluğunun devam edip etmediği” ile ilgili. Sitemize gelen sorulardan bunu anlıyoruz.

Konuya ilişkin soru işareti aynı konuda iki farklı düzenlemenin de yürürlükte bulunmasından kaynaklanıyor.

Özelge: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğuna İlişkin Parasal Limitin Hesabı Hk.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; ortak ve ortaklarınızın işyerlerindeki kiracılara kar amacı olmadan aynı birim fiyatlar ile tanzim edilen yansıtma faturalardan kaynaklı olsa dahi 2015 yılı brüt satış hâsılatınızın 10 Milyon TL’nin üzerinde olması dolayısıyla kooperatifiniz, 01.01.2017 tarihi itibarıyla elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Defter Beyan Sistemine İlişkin VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 486

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Özelge: E-arşiv uygulamasına geçtikten sonra eskiden basılmış ve elde kalan kağıt faturalar kullanılabilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:11395140-105[MÜK-257-2015/VUK-1-19578]-54317      23.02.2017 Konu: E-arşiv uygulamasına geçtikten sonra eskiden basılmış ve elde kalan kağıt faturaların kullanılıp kullanılamayacağı. İlgide kayıtlı özelge […]

E-DEFTER DENETİMİ

Vergi inceleme elemanı (vergi müfettişi) mükellefin ibraz ettiği (elektronik defter) e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını “e-defter görüntüleme aracı” ile teyit edecektir.

ELEKTRONİK DEFTERİN (E-DEFTER) MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

ergi Usul Kanununun defter ve belge muhafaza (saklama) ve ibraz yükümlülüğü elektronik defter ve belgeler için de geçerlidir. E-deftler ve diğer belgelerin saklanma ortam ve şeklinde farklılıklar söz konusu olmaktadır. 

Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilerek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.  E-Defter Beratı : Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış dosyadır.