Kategori: GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, matrah, oran, uygulama, güncel gelişmeler, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gmsi konuları

Özelge: Adi ortaklık borcu, uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminden yararlanmaya engel midir?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi ve 301 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar gereğince, Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 oranında vergi indiriminden yararlanma imkanı getirildiği ve söz konusu maddede belirtilen şartları sağladığınızı ancak 2017 yılına ilişkin vermek istediğiniz kurumlar vergisi beyannamesinde indirimden yararlanmanıza sistemin izin vermediğini, gerekçe olarak ise ortaklığınız bulunan adi ortaklıkların vergi borçlarını zamanında ödemediği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Tevkfat (Stopaj)

Tarımsal destekleme ödemelerinin bir tarımsal faaliyet karşılığı olup olmadığı hususu ve bu kapsamda bu ödemelerden tevkifat (Stopaj-vergi kesintisi) yapılması hususu hukuki açıdan tartışmalıdır.  Ancak vergi idaresi ısrarla söz konusu ödemeleri bir tür zirai hasılat olarak değerlendirerek niteliğine göre %2 ve %4 oranında tevkifata tutulması gerektiği yönünde görüş vermektedir. Aşağıdaki, içeriğine ve hukuki olma niteliğine katılmadığımız özelge bu kapsamda bir özelgedir. 

Götürü Gider Nedir? Kimler Yararlanır? Oranı ve Muhasebeleştirilmesi?

Bir belge ile tevsik edilme zorunluluğu bulunmadan gider olarak defterlere kaydedilip matrahın tespitinde dikkate alınabilen söz konusu unsurlar götürü gider olarak isimlendirilmektedir. 

Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir.

Özelge: İcra Müdürlüklerine yapılan kira ödemelerinde tevkifat yapılır mı?

Mahkeme kararları sonucunda alt kiracılar tarafından kendilerine fatura edilen kira tutarlarının şirketiniz hesapları yerine icra dairelerinin hesaplarına yatırıldığı, dolayısıyla yargısal süreç içerisinde mülk sahiplerine ödeme yapılamadığı belirtilerek, alt kiracılar tarafından icra müdürlüğüne yatırılan kira ödemeleri dolayısıyla tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.