Kategori: GELİR VERGİSİ

Özelge: Hayvansal ürünlerde (gübrelerde) stopaj, kdv ve amortisman hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz aktifine kayıtlı araziniz üzerine yapılmakta olan çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar için hesaplanacak olan amortisman tutarlarına, arazi maliyetinin ilave edilip edilmeyeceği, tarım ürünleri yetiştirmek amacıyla kullanılacak olan hayvansal gübrelerde (keçi, koyun, büyükbaş hayvan vs.) KDV oranının ne olduğu ve vergi mükellefi olmayan kişilerden temin edilecek hayvansal gübrelerde, gelir vergisi tevkifat oranının ne olduğu hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Özelge: Ticari Faaliyette Bulunan Kişi, Home-Ofis Olarak Kullandığı Konuta İlişkin Kredi Faizlerini ve Yaptığı Diğer Giderleri Kazancından İndirebilir mi?

Ticari faaliyette bulunan kişinin kredi ile aldığı konutu home-ofis olarak kullanması sebebiyle ödediği faizlerin ve konut için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, bilgisayar mühendisi olarak bilgisayar yazılımı hazırlama, yazılımların satışı, veri tabanı yöneticiliği ve danışmanlığı faaliyetlerinizden dolayı birinci sınıf tüccar olarak fatura düzenlediğinizi ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuzu, söz konusu ticari faaliyetinizi ikametgah olarak kullandığınız konutunuzda icra ettiğinizi belirterek; konutunuzun iktisabı için kullandığınız banka kredisi nedeniyle ödediğiniz faizlerin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile söz konusu konuta ilişkin olarak yapılan boya, badana, alçıpan, cam balkon, ıslak zemin seramikleri, mutfak dolapları ve fayanslarının değiştirilmesi vb. işler için yaptığınız harcamaların ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Avukatın Serbest meslek makbuzunda stopaj ve KDV hesaplanması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Vakfınızca hukuk işlerinin takibi için iki avukatla avukatlık sözleşmesi yapıldığı ve verilen avukatlık hizmeti dolayısıyla aylık KDV dahil olarak belirlenen bir bedel üzerinden anlaşıldığı belirtilerek, bu ödemeler karşılığında avukatlar tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda stopaj ve katma değer vergisinin nasıl hesaplanacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmekted

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ TEVKİFATI 

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç) yapılan ödemeler (arızi serbest meslek faaliyeti nedeniyle yapılan ödemeler dâhil) esnasında ödemeyi yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı (kesintisi) yapılması gerekir. Bu kesinti, bir ön vergileme olup, yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. 

Arızi serbest meslek kazançları için istisna haddi altında kalan ( 2017 yılı için 24.000 TL) kazançlardan yapılan gelir vergisi tevkifatı ile serbest meslek kazanç istisnası kapsamına giren kazançlardan yapılan gelir vergisi tevkifatı nihai bir vergilendirmedir.

KİMLER SERBEST MESLEK ERBABIDIR? SERBEST MESLEK KAZANCI NASIL TESPİT EDİLİR?

Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır. 
Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan (ödenen) giderler  indirildikten sonra kalan fark serbest meslek kazancıdır. 

Davayı Kazanma Şartına Bağlı Avukatlık Ücretinin, Davanın Kaybı Nedeniyle İadesinde Vergileme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest avukat olarak faaliyette bulunduğunuz, müvekkilinize vermiş olduğunuz hizmete ait bedele davanın kazanılması halinde hak kazanıldığı, kaybedilmesi durumunda da tahsil edilen bedelin müvekkilinize iade edildiği belirtilerek serbest meslek makbuzunun hangi dönemde düzenleneceği ve davanın kaybedilmesine bağlı olarak iade edilen hizmet bedeli ile ilgili olarak katma değer vergisi, gelir vergisi ve stopajın durumunun ne olacağı ve iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

7103 sayılı Torba Yasadan Kadın Çalışanlara Kreş ve Güdüz Bakımevi İstisnası Çıktı.

103 sayılı Torba Kanunun 4 üncü maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan ücretlerde istisnaya yeni bir istisna eklendi. İstisna kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi şeklinde sağlanan menfaatlere ilişkin. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine 16 numaralı bent olarak eklenen kreş ve gündüz bakımevi istisnasına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibi: 

Özelge: Sağlık Harcamasının Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ile Belgelendirilmesi Durumunda İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

lgide kayıtlı özelge talep formunuzla, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre vereceğiniz serbest meslek kazanç beyannamenizde, sağlık gideri olarak eczanelerden almış olduğunuz ilaçlara ait ödeme kaydedici cihaz fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü istenilmektedir.

ÖZELGE: YILLARA SARİ İNŞAAT İŞİNE YÖNELİK SUNULAN SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE TEVKİFAT VE BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN

Bina inşaat yol, köprü, viyadük yapımı vs. gibi projelerin 3D animasyon film (görselleştirme) olarak bilgisayar ortamında hazırlanması faaliyetinde bulunan ve müşterilerinin çoğunluğu yıllara sari inşaat işiyle uğraşan mükellef vergi idaresinden;  yıllara sari inşaat işleriyle uğraşan firmalar ile diğer firmalara yapmış olduğu hizmetlerin tevkifata tabi olup olmadığı ve belge düzeni hususunda bilgi talep etmiştir.