Kategori: GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, matrah, oran, uygulama, güncel gelişmeler, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gmsi konuları

Özelge: Altın yatırım fonlarına altın cinsinden katılanların kazançlarının vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[Geç.67-2018/1337]-E.1009109   21.11.2019 Konu : Altın yatırım fonlarına altın cinsinden katılan yatırımcıların elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi İlgi : 21/11/2018 tarih 5592506 […]

Nafaka Ödemeleri Gelir Vergisinden İndirilebilir mi? Gider Yazılabilir mi?

Serbest meslek kazancı elde eden mükellef, boşandığı eşi ve çocuğuna ödediği nafakanın hesabının gelir vergisi beyanı esas alınarak tespit edildiğini belirterek, söz konusu nafaka ödemelerinin verdiği gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağını idareden sormuştur. 

Nafaka Ödemesi Gider Olarak Kabul Edilebilir mi? Gelir Vergisi Beyannamesinde Vergiden İndirim Konusu yapılabilir mi?
Vergi idaresi, serbest meslek kazancının tanımı, tespiti ve beyanname üzerinden yapılabilecek indirim konusundaki Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerine atıfta bulunmak suretiyle, boşanılan eş ve çocuğa ödenen nafakanın serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı veya gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirim konusu yapılamayacağı yönünde görüş vermiştir. 

Özelge: Bazı El İşi ve Sanatlarının Esnaf Muaflığı Kapsamına Girip Girmediği Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kumaş, çömlek ve taş üzerine yapılan resim çalışması, tel ve levhaları şekillendirerek takı ve obje yapımı, iğne oyası, yazma kenarı, çeşitli örtü ve Türk işi sanatı çalışmaları yaptığınız ve bu çalışmalarınızın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eser olarak kabul edildiği belirtilerek, söz konusu çalışmalarınızdan dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından veya aynı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Vergiye uyumlu mükellefe uygulanan %5 vergi indiriminden doğan alacak, ortaklık vergi borçlarına mahsup edilebilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, avukatlık faaliyetinizden dolayı … Avukatlık Ortaklığı’nın %50 hisseli ortağı olduğunuzu, 2017 yılı vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyannamenizde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’inci maddesi kapsamında %5 vergi indirimi hakkından yararlandığınızı ve ilgili dönem beyannamenizde 4.762,59 TL vergi indirimi alacağınızın doğduğunu, söz konusu alacağınızı ortaklığınızın 06/2018 dönemine ait KDV borcuna mahsubunu talep ettiğinizi, ancak 301 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında avukatlık ortaklıklarının hissedarlarına ait vergi indiriminin ortaklık borçlarına mahsubu ile ilgili hüküm bulunmadığından dolayı ilgili vergi dairesi tarafından tereddüte düşülerek işlem yapılmadığını belirterek, söz konusu husus hakkında Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.