Kategori: GELİR VERGİSİ

Gelir vergisi, matrah, oran, uygulama, güncel gelişmeler, ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gmsi konuları

Nafaka Ödemeleri Gelir Vergisinden İndirilebilir mi? Gider Yazılabilir mi?

Serbest meslek kazancı elde eden mükellef, boşandığı eşi ve çocuğuna ödediği nafakanın hesabının gelir vergisi beyanı esas alınarak tespit edildiğini belirterek, söz konusu nafaka ödemelerinin verdiği gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağını idareden sormuştur. 

Nafaka Ödemesi Gider Olarak Kabul Edilebilir mi? Gelir Vergisi Beyannamesinde Vergiden İndirim Konusu yapılabilir mi?
Vergi idaresi, serbest meslek kazancının tanımı, tespiti ve beyanname üzerinden yapılabilecek indirim konusundaki Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerine atıfta bulunmak suretiyle, boşanılan eş ve çocuğa ödenen nafakanın serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı veya gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirim konusu yapılamayacağı yönünde görüş vermiştir. 

Özelge: Bazı El İşi ve Sanatlarının Esnaf Muaflığı Kapsamına Girip Girmediği Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kumaş, çömlek ve taş üzerine yapılan resim çalışması, tel ve levhaları şekillendirerek takı ve obje yapımı, iğne oyası, yazma kenarı, çeşitli örtü ve Türk işi sanatı çalışmaları yaptığınız ve bu çalışmalarınızın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eser olarak kabul edildiği belirtilerek, söz konusu çalışmalarınızdan dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından veya aynı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Vergiye uyumlu mükellefe uygulanan %5 vergi indiriminden doğan alacak, ortaklık vergi borçlarına mahsup edilebilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, avukatlık faaliyetinizden dolayı … Avukatlık Ortaklığı’nın %50 hisseli ortağı olduğunuzu, 2017 yılı vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyannamenizde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’inci maddesi kapsamında %5 vergi indirimi hakkından yararlandığınızı ve ilgili dönem beyannamenizde 4.762,59 TL vergi indirimi alacağınızın doğduğunu, söz konusu alacağınızı ortaklığınızın 06/2018 dönemine ait KDV borcuna mahsubunu talep ettiğinizi, ancak 301 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında avukatlık ortaklıklarının hissedarlarına ait vergi indiriminin ortaklık borçlarına mahsubu ile ilgili hüküm bulunmadığından dolayı ilgili vergi dairesi tarafından tereddüte düşülerek işlem yapılmadığını belirterek, söz konusu husus hakkında Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

Özelge: Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar mı olarak dikkate alınacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[23-2018/490]-E.599423  24.07.2019 Konu : Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar […]

Gelir İdaresi “E-sporcuları” “Sporcu” Saymadı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Derneğiniz iktisadi işletmesinin spor faaliyeti ile iştigal ettiği, son yıllarda elektronik teknolojinin gelişmesi ile beraber spor müsabakalarının da elektronik ortamda oynanabilir hale geldiği, spor kulüplerinin kendi elektronik spor takımlarını kurduğu ve bu takımların lisanslı turnuvalara katılmaya başladığı, e-spor takımında yer alan oyuncuların başvuruları üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından e-sporcu lisansı verildiği, verilen lisanslarda spor dalı olarak “Dijital Oyunlar”, bağlı olunan Federasyonun ise Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu olduğu, Derneğinizin de kurduğu … e-spor takımının, “…” olarak sanal ligde mücadele ettiği belirtilerek, Derneğinizce kurulan e-spor kulübüne kayıtlı e-spor oyuncularına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hususunda görüş talep edilmekte olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Özelge: Asgari ücretli çalışana ödenen ihbar tazminatı için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[32-2018/1164]-E.603624 25.07.2019 Konu : Asgari ücretle çalışan personele ödenen ihbar tazminatı için asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı İlgi: 18/10/2018 tarihli […]