Kategori: GENEL

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı ve Hedef Kitlesi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun Amacı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1986 yılında kurulmuştur.

Karşılıksız Çekler İçin 2019 Yılında Bankaların Hamiline Ödemek Zorunda Olduğu Tutar

941 sayılı Çek Kanunu uyarınca, bankaların karşılıksız çıkan çekler için hamile ödeemekle yükümlü olduğu minimum miktar bulunmaktadır. Bu, karşılıksız çıkan çekler için bankaların sorunluluk tutarı olarak isimlendirilmektedir. 
Aşağıda karşılıksız çıkan çekler nedeniyle bankaların ödemek zorunda olduğu veya ödemekle yükümlüğü bulunduğu tutarlar 2018 ve 2019 yılları için sunulmuştur. 

Özelge: Stajer öğrencilere ödenen cep harçlığı indirim konusu yapılabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Eğitim ve Danışmanlık hizmeti yaptığınız, işbaşı eğitim hizmetinde yanınızda çalışan öğrencilere cep harçlığı olarak günlük 38-40 TL verdiğiniz belirtilerek, yapmış olduğunuz bu ödemeyi safi kazancınızın tespitinde indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Fahri konsolosların vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-99-311   20/07/2012 Konu: Fahri konsolosların vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, fahri konsolos olarak görevinizin, Bosna Hersek Cumhuriyeti ile Türkiye […]

Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planları

Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programının Hazine ve Maliye Bakanlığı bölümünün 1 numaralı icraatı “HMB-01 Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanması”dır. 

Dolayısıyla 2019 un ilk çeyreğinde hazırlanması planlanan kayıtdışı eylem planı, sonraki dönemde uygulama safhasına geçecektir. Bu kapsamda önceki eylem planlarını bir arada sunmak istedik. 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin 2019 Yılında Geçerli Temerrüt Faiz Oranı

2 Ocak 2019 Tarihli ve 30643 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ”  ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 21,25; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 245 TL olarak tespit edilmiştir.