Kategori: GENEL

Normal Amortisman Yöntemi

Normal amortisman yöntemine göre, amortismana tabi iktisadi kıymetler için her yıl eşit oran ve tutarda amortisman ayrılmaktadır. Bu yöntem, duran varlıkların her yıl eşit oranda yıprandığı varsayımına dayanmaktadır. Normal amortisman yöntemine göre […]

Vergi Dairesi Nedir?

Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinde vergi dairesinin tanımı yapılmıştır. Vergi dairesi Madde 4 Vergi dairesi mükaellefi tesbit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. (Değişik: 15/12/1990 – 3689/1 […]