Kategori: İDARİ YARGI

Temyiz Dilekçesi, Temyiz Usulü ve Dilekçenin Verileceği Yer

İdari Yargılama Usulü Kanununun 48 inci maddesine göre, temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır. Temyiz dilekçelerinin İYUK’un 3 üncü maddesindeki esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya bölge idare mahkemesince karar verilir.

VERGİ DAVALARINDA PARASAL SINIRLAR

İdari Yargıda Parasal Sınırlar (2016, 2017 ve 2018,2019)
İdari davalar ile vergi davalarında davanın ilgili olduğu ihtilafın parasal miktarı yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz imkanlarını etkilemektedir. Bu kapsamda:
1- Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar için Parasal Sınır
2- İlk Derece Mahkemelerinin Kararlarına Karşı İstinafa Gidilemediği Kesin Nitelikli Davalara İlişkin Parasal Sınır
3- İstinaf Mahkemesinin Kararının Kesin Olduğu Davalara İlişkin Parasal Sınır
4- Duruşma yapılabilecek davalar için parasal sınır

söz konusudur.
İdari yargıda parasal sınırların 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılı için geçerli olan tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.