Kategori: İYİ YÖNETİM İLKELERİ

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması: Kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan her türlü bilginin elde edilmesi, tutulması, işlenmesi, depolanması gibi işlemlerin hangi amaçla ve ne tür bir yöntem benimsenerek yapılabileceği hususu ile […]

Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi edinme hakkı, kendisi ile doğrudan ilgisi olsun ya da olmasın bireylerin, idarenin elinde mevcut olan bilgileri talep edebilmesi ve elde edilebilmesi hakkıdır. Bu anlamda, söz konusu ilke, bireyler ile devlet arasında […]

Kazanılmış Hakların ve Haklı Beklentinin Korunması İlkesi

Kazanılmış hakların korunması ilkesi, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hukuka uygun olarak kazanılan hakkın, sonradan bu kural değişse veya kaldırılsa dahi korunması yükümlülüğünü ifade etmektedir. Dolayısıyla kazanılmış hak hukuka uygun olarak tamamlanmış bir […]

Hesap Verebilirlik İlkesi

Hesap verebilirlik ilkesi, idarenin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken her türlü eylem, işlem ile tutum ve davranışlarını amirlerine ya da kamuoyuna karşı açıklayabilmesi anlamına gelmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi, Hesap verenin, açıklama yapma […]

Şeffaflık İlkesi

Şeffaflık ilkesi, gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişebilmesi için idarenin bilgi verme ödevini sistematik, kolay, hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde yerine getirmesidir. Bu ilke, Gerçek ve tüzel kişilerin bilgiye erişim hakkının yasal […]

Nezaket İlkesi

Nezaket ilkesi; kamu görevlilerinin birbirine ve vatandaşa karşı saygılı davranmalarını, kibar, yardımsever ve iş birliği içerisinde hareket etmelerini, işlerini zamanında yapmalarını, vatandaşın sorununu anlamak ve çözüm yolu üretmek için samimi bir çaba […]

TARAFSIZLIK İLKESİ

Tarafsızlık ilkesi, idare ya da kamu görevlileri tarafından kişiler veya grupların kimlikleri, inançları, düşünceleri ve benzer özellikleri dikkate alınmaksızın objektif olarak hizmet sunulmasını ifade eder. Bu ilke, İdarenin ayrımcılık yasağını ve ayrıcalıklı […]