Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisinde (KDV) Vergiyi Doğuran Olay Ne zaman Meydana Gelir?

Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği an önem arz eder. KDV’de vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi konusu KDV Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca KDV’de Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b)Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

BAZI GÜBRE VE YEMLERDE KDV ORANI SIFIR OLARAK BELİRLENDİ.

10.2.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiştir. Söz konusu bent uyarınca;

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve

-Gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile

– Küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile …tesliminde katma değer vergisi oranı sıfır olarak uygulanacaktır.

Özelge: Avukatın Serbest meslek makbuzunda stopaj ve KDV hesaplanması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Vakfınızca hukuk işlerinin takibi için iki avukatla avukatlık sözleşmesi yapıldığı ve verilen avukatlık hizmeti dolayısıyla aylık KDV dahil olarak belirlenen bir bedel üzerinden anlaşıldığı belirtilerek, bu ödemeler karşılığında avukatlar tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda stopaj ve katma değer vergisinin nasıl hesaplanacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmekted

3 No.lu KDV Beyannamesi Nedir?

3 No.lu KDV Beyannamesi, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi amacıyla oluşturulmuş beyannamedir. 

ELEKTRONİK HİZMET SUNUCULARININ ÖZEL KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) MÜKELLEFİYETİ ve 3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan ederler.

Özelge: Kur Farkı İçin Fatura Düzenlenmesi, KDV Uygulaması ve Ba Bs Bildirimi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kurumunuzun tam mükellef bazı firmalarla sözleşmelerinin yabancı para üzerinden yapıldığı, tahsilatların dolar olarak gerçekleştirildiği ve faturaların düzenlendiği, fatura tarihi ile bedelin tahsil edildiği tarihin farklı olması dolayısıyla şirket lehine kur farkı oluştuğu, oluşan kur farkının müşterilere fatura edilmek istenildiği ancak müşterilerin söz konusu faturaları kabul etmediği belirtilerek, oluşan kur farkı için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenmesi durumunda Ba formunda beyan edilip edilmeyeceği ile lehe oluşan kur farkının katma değer vergisi hesaplanmadan doğrudan gelir hesabına kaydedilip kaydedilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.