Kategori: KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: Binek otomobillerin iktisabında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması hk.

… satın alınacak binek otomobil niteliğindeki taşıtların KDV Kanununun 30/b maddesi kapsamında binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi olarak değerlendirilerek söz konusu araçların alımında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile satın alınan bu araçların daha sonra satılması halinde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

ADİ ORTAKLIKLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) MÜKELLEFİYETİ

KDV uygulamasında adi ortaklıklar, bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerinin ortaklarından ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın KDV ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekir.

Miadı Dolan veya Zayi Olan Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi

Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi

İşletmede bazı malların miadı dolmakta, bazı durumlarda ise mallar zayi olmaktadır. Miadı dolan veya ziya olan mallara ilişkin kdv’ler nasıl bir işleme tabi tutulacaktır?

Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin,3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.