Kategori: KAVRAMLAR

Öylesine Yazılar: “Gelir İdaresi”, Gelir İdaresi midir?

Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı bir “Vergi İdaresi” midir? Hayır.  Örneğin gümrük vergileri Gelir İdaresi Başkanlığının yetki alanına dahil değil. İthalde alınan KDV’de yine gümrük idaresi temel aktör. Dolayısıyla, gümrük vergisi, ithalde alınan KDV ve ithalat ve ihracat esnasında söz konusu olan vergi benzeri çeşitli yükümlülüklerin (fonlar gibi) toplam vergi gelirlerine oranını dikkate aldığımızda Gelir İdaresi Başkanlığını “Vergi İdaresi” olarak isimlendirmek de güçleşiyor. 

Silahların Eşitliği İlkesi

silahların eşitliği ilkesi, davanın taraflarının usuli haklar bakımından aynı koşullara tabi tutulması ve taraflardan birinin diğerine göre daha zayıf bir duruma düşürülmeksizin iddia ve savunmalarını makul bir şekilde mahkeme önünde dile getirme fırsatına sahip olması anlamına gelmektedir. Ceza davalarının yanı sıra medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin hukuk davaları ve idari davalarda da bu ilkeye uyulması gerekmektedir.

Teftiş Nedir?

Teftiş; Arapça “fetş” kökünden gelmekte olup, “bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme” anlamında kullanılmaktadır.

Resmi bir otoriteyi içeren teftiş, Latince “specere” bakmak, in-specere içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, resmen araştırmak ve soruşturmak anlamlarına gelmekte, bu işi yapan kişiye de müfettiş denilmektedir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Anayasa’yla kurulan ve temel işlevi bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek olan; kuruluşunda iktidar partisi grubuna veya gruplarına en az 25 üye verilmek şartıyla siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulan, 40 üyeli ihtisas komisyonudur. Komisyon; kalkınma planıyla ilgili tasarı ve teklifleri, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalış gerektiren tasarı ve teklifleri yahut sadece belirli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı ve teklifler ile TBMM Başkanlığının kendisine havale ettiği diğer tasarı ve teklifleri görüşür.

Depozito Nedir?

Depozito Nedir?
depozito    İtalyanca bir sözlük olup İtalyancası  “deposito” dur.  

a. 1. ekon. Güvence akçesi. 2. Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para.

Vergi Muafiyeti-Vergi İstisnası Kavramları

Vergi muafiyet ve istisnası kavramları çoğu kez karıştırılır ve birbiri yerine kullanılır. Oysa iki kavram birbirinden farklıdır.

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır.

VERGİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Vergi Nedir?

Vergi; devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir.