Kategori: KAVRAMLAR

Vergilemede Nakden ve Hesaben Ödeme

Vergilemede ödemenin nakden yapılıp yapılmaması vergiye tabi kazanç matrahının tayinini açısından önem arz etmektedir. Vergi sistemimizde nakden ve hesaben ödeme olmak üzere iki temel ödeme yöntemi kabul edilmiştir. Nakden ödeme nedir? Nakden ödeme, […]

Vergilemede Tahakkuk ve Tahsil Esası

Gelir ve giderlerin tahakkuku, bunların hukuki olarak doğduğu, yani taraflar arasında bir hak ve borç durumuna gelmesini ifade eder. Tahakkuk esasında, kazancı tespitinde ödemenin veya tahsilatın yapılmış olması dikkate alınmaz. Gelir veya gider unsurlarının doğuşu için tahsilat veya ödemenin yapılmış olması şartı yoktur. Tahsil esasında esasında ise kazancın tespitinde ancak tahsil edilmiş gelirler dikkate alınır

Vergi Hukukunda Sürekli ve Süreksiz Yükümlülükler

Sürekli Yükümlülükler Sürekli yükümlülükler vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi dolayısıyla birden fazla dönemde devam eden yükümlülüklerdir. Süreklilik niteliği tarhiyatın usulüne bağlı değildir. Vergiden muaf olunması da yükümlülüğün süreklilik niteliğini değiştirmez. Ticari, […]