Kategori: KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergi Oranı Yüzde Kaçtır?

Kurumlar vergisi oranı, Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, kurumlar vergisi oranı, kurum kazancı üzerinden %20’dir. 7061 sayılı kanunun 91 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa Eklenen Geçici madde ile Kurumlar Vergisi Oranları 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak belirlenmiştir.  İlgili düzenleme aşağıdaki gibidir: 

İndirimli Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Kanununa 28/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen 32/A maddesinde, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Emisyon Primi İstisnası

Anonim Şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları payların itibari değerini aşan kısmı emisyon primi olarak anılmakta ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Diğer bir değişle bu tür bir gelir unsuru şirket bakımından […]

İş Ortaklıklarını Vergilendirilmesi

Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında iş ortaklıkları, aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır. 

İş ortaklıkları kazanç paylaşımı amacıyla kurulan ortaklıklar olup ortaklar, belli bir işin birlikte yapılmasını yüklenmektedirler. 

Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin Vergilendirilmesi

Kurumlar Vergisi Kanununun l inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmüne göre, dernek veya vakıflar (tüzel kişiliği itibarıyla) kurumlar vergisinin konusu dışında olup bunlara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesine göre dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler.

Özelge: Arsa ve Arazi Yatırımı Yapan Sermaye Şirketlerinde Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi hk.

Konut ve iş yeri yapıp satan, inşaat taahhüt işleri ile iştigal eden, geliştirilen inşaat projesinin yapımı için arsa satın alan, arsanın finansmanında kredi kullanan ve daha sonraki dönemde nakdi sermaye artışı yapan şirket, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında nakdi sermaye artışında faiz indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Gelir İdaresinden görüş talep etmiştir. 

Özelge: 2015 ve 2016 yıllarında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 10.07.2015 tarihli ve ….. sayılı müracaatı üzerine Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapacağı ….. konulu tevsi yatırımına 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Karara istinaden, bölgesel destekleri ihtiva eden ….. tarihli ve ……. sayılı yatırım teşvik belgesi düzenlendiği, yatırımın başlama tarihinin 10.07.2015 ve bitiş tarihinin ise 10.07.2018 olduğu belirtilmiş olup, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 2016/9139 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yapılan düzenlemelerin 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle söz konusu yatırım teşvik belgesinin yatırıma başlama tarihi olan 10.07.2015 tarihinden değişiklik kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 05.10.2016 tarihine kadar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara, toplam yatırıma katkı tutarının %80’i oranında indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Özelge: Yurt dışı aracılık hizmetlerinin KDV ve stopaja tabi olup olmadığı hk.

İngiltere’deki şirkete vermiş olduğunuz müşteri bulma ve aracılık hizmeti Türkiye’de yapılmayan bir işlem olup Türkiye’de de faydalanılmadığından KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem için İngiltere’deki şirkete düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacağı gibi, bu hizmetlere yönelik yurt dışında mukim diğer şirketler tarafından yurtdışında gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Şirketinize düzenlenecek faturalar için de KDV tevkifatı söz konusu olmayacaktır.

Özelge: Şirket Kuruluşu Öncesinde Şahıs Tarafından Ödenen Kiralar Şirket Kurulduğunda Gider Olarak Dikkate Alınır mı?

Buna göre, 01.11.2009-01.11.2010 tarihleri arasında şirket ortağınız tarafından kiralanan işyeri nedeniyle, şirkletinizin kurulup kira sözleşmesine taraf olduğu tarihten sonraki döneme isabet eden (08.02.2010-01.10.2010 tarihleri arasında) kira ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca,bu döneme isabet eden kira ödemleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5/a) bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekecektir. Ancak, söz konusu kira sözleşmesinin şirketinizce devralınmasından önceki dönemlere isabet eden kira ödemelerinin gider olarak indirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.