Kategori: KURUMLAR VERGİSİ

Özelge: Şirket Çalışanına Burs Adı Altında Yapılan Ödemelerin Vergisel Durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1256-484  13/07/2010 Konu : Öğrencilere Verilen Burslarda Damga Vergisi Uyg. İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, şirketinizde inşaat teknikeri olarak ücretli […]

2017 Hesap Dönemi İçin Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %17,06 (yüzde onyedi virgül sıfıraltı) oranı dikkate alınacaktır. 

Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyet Şartları

Kooperatifler, üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile sağlanması esasıyla kurulmaktadırlar. Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Özelge: Teknokentte üretilen yazılımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

Konu : Teknokentte üretilen yazılımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı dilekçenizde … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak … Teknokent’te KDV Kanununun geçici 20/1. maddesinde sayılan yazılımlar kapsamında üretmiş olduğunuz yazılımların satışını ifa ettiğinizi, bu kapsamda üretilen yazılımların fikri mülkiyet hakkı Şirketinizde kalmak suretiyle belirli zaman aralıklarıyla farklı kişilere satılması veya söz konusu yazılımların sanal ortamda paylaşımının sağlanarak kullanıcı sayısına göre müşterilerinize fatura düzenlenmesi esnasında KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı ve kurumlar vergisi istisnası tutarına isabet eden kısmın nasıl belirleneceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedi

Özelge: Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri incelenmiş olup şirketiniz tarafından bazı müşterilerinizin aktifinde kayıtlı araçlarına köprü, otoyol ve tünel olmak üzere HGS ürününün geçerli olduğu geçişlerde kullanmaları için şirketiniz tarafından temin edilen HGS cihazlarının geçiş ücretlerinin PTT tarafından yetkilendirilen bankalara ödendiği ve söz konusu tutarların müşterilerinize fatura düzenlemek suretiyle yansıtıldığı bir sistem kuracağınızı belirterek,