Kategori: MUHASEBE AKADEMİ

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABININ NİTELİĞİ

İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. 

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABININ İŞLEYİŞİ

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak, çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir. 

101 ALINAN ÇEKLER HESABI, NİTELİĞİ, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Alınan çekler hesabı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar. 

Yabancı para cinsinden düzenlenen çekler de Türk Lirası tutarları üzerinden bu hesapta izlenir. 
Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir. 

Alınan çekler hesabı, borç bakiyesi veren bir hesaptır. Borç bakiyesi daima “tahsil edilecek çek” tutarını ifade eder. 

Çekin tahsili sırasında muhatap bankaya komisyon, haberleşme gideri veya BSMV gibi ödemeler, 7/A seçeneğinde 770 Genel Yönetim Giderlerine, 7/B seçeneğinde ise “794 Çeşitli Giderler” hesabına kaydedir. 

ADLİ MUHASEBE (FORENSIC ACCOUNTING) NEDİR? ADLİ MUHASEBECİ KİMDİR?

Adli Muhasebe (Forensic Accounting) 1980’li yıllardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batı ülkelerinde muhasebe ve denetim alanında yeni denilebilecek bir meslek olarak gelişmeye başlamıştır.[1]

“Forensic” kelimesi Webster’s İngilizce Sözlük’te “mahkemeyle ilgili, mahkeme veya yargı süreçlerinde kullanmaya uygun veya kamusal tartışma ve ihtilaf” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.