Kategori: ÖZELGELER

Özelge: Fason bal üretiminde vergi tevkifatı ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin mükellef olmayan arıcılardan müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle bal alışı yaptığı, arılara belirli dönemlerde yedirilmesi gereken şekerin şirketiniz tarafından temin edilerek arıcılara gönderildiği, şekerin arıcılara gönderilmesinin fason imalat olarak değerlendirilip sevk irsaliyesi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği ve arıların şirketiniz tarafından kiralanması işleminin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarı gider yazılabilir mi?

Alışveriş Merkezinin çatısında bulunan metal bir kaplama malzeme bir kişinin kafasına isabet ede. Konu mahkemeye taşınır. Ancak dava sonuçlanmadan önce kazazede ve şirket aralarında anlaşır ve protokol yaparlar. Buna göre kazazedeye maddi ve manevi zararı nedeniyle şirket tarafından 210.000 – TL tazminat ödenir. Söz konusu tazminat tutarının 85.000- TL’si sigorta şirketince alışveriş merkezini işleten şirkete ödenir. Mükellef vergi idaresine sorar: Kazazedeye ödediğim tutarı gider yazacak mıyım? Sigorta şirketince şirketimize ödenen tutarı gelir yazacak mıyım?

Özelge: Mükellefler Çalışanlarının Fiilleri Nedeniyle Ödedikleri Tazminatları Gider Yazabilirler mi?

Dolayısıyla şahsi kusurunuzdan kaynaklanmayıp, yanınızda ücretli olarak çalışan adı geçen avukatın verdiği zararlar için ödenen tazminatların kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenmesi koşuluyla Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında mesleki kazancın tespitinde hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür.

Özelge: İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz belirtilerek, mali müşavirlik faaliyetinizle ilgili olarak bankaya ödediğiniz kira bedellerini gider kaydedebilmeniz için banka dekontu yanında ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Ortaklardan Biri Adına Finansal Kiralama Yoluyla Alınan İş Makinasının Adi Ortaklığa Yansıtılıp Yansıtalamaycağı

İlgi (a) özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, adi ortaklık olarak inşaat taahhüt işleri ile iştigal ettiğiniz, adi ortaklık adına leasingle kiralama yapılamadığı için ortaklardan birisi adına leasingle iş makinası kiralandığı, iş makinasının adi ortaklıkta kullanıldığı ve kira bedelinin adi ortaklık tarafından ödendiği belirtilerek, kiralama faturalarının yansıtma faturasıyla ortaklık adına fatura edilmesinin vergisel anlamda herhangi bir yükümlülük getirilip getirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Eğitim-Öğretim Desteği Ödemelerinde Fatura Ne Zaman ve Nasıl Düzenlenir?

Eğitim desteğine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına kesilecek faturaların aylık olarak mı yoksa ödeme tarihleri itibarıyla mı düzenlenmesi gerektiği,

– Söz konusu faturaların, ödemelerin yapıldığı Kasım, Şubat ve Haziran aylarında düzenlenmesi durumunda, hizmet verildiği halde fatura düzenlenmeyen Eylül, Ekim, Aralık, Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında KDV’nin eksik beyan edilip edilmediği,

– Söz konusu faturaların her ay olacak şekilde düzenlenmesi durumunda ise, fatura bedelinin KDV dahil 1.000 TL’nin altında olması halinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı, KDV tevkifat uygulamasında, Milli Eğitim Bakanlığına düzenlenen faturaların toplu değerlerinin mi yoksa KDV dahil 1.000 TL’nin üzerindeki faturaların mı baz alınacağı …