Kategori: ÖZELGELER

Özelge: Fason bal üretiminde vergi tevkifatı ve belge düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin mükellef olmayan arıcılardan müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle bal alışı yaptığı, arılara belirli dönemlerde yedirilmesi gereken şekerin şirketiniz tarafından temin edilerek arıcılara gönderildiği, şekerin arıcılara gönderilmesinin fason imalat olarak değerlendirilip sevk irsaliyesi ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği ve arıların şirketiniz tarafından kiralanması işleminin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarı gider yazılabilir mi?

Alışveriş Merkezinin çatısında bulunan metal bir kaplama malzeme bir kişinin kafasına isabet ede. Konu mahkemeye taşınır. Ancak dava sonuçlanmadan önce kazazede ve şirket aralarında anlaşır ve protokol yaparlar. Buna göre kazazedeye maddi ve manevi zararı nedeniyle şirket tarafından 210.000 – TL tazminat ödenir. Söz konusu tazminat tutarının 85.000- TL’si sigorta şirketince alışveriş merkezini işleten şirkete ödenir. Mükellef vergi idaresine sorar: Kazazedeye ödediğim tutarı gider yazacak mıyım? Sigorta şirketince şirketimize ödenen tutarı gelir yazacak mıyım?

Özelge: Mükellefler Çalışanlarının Fiilleri Nedeniyle Ödedikleri Tazminatları Gider Yazabilirler mi?

Dolayısıyla şahsi kusurunuzdan kaynaklanmayıp, yanınızda ücretli olarak çalışan adı geçen avukatın verdiği zararlar için ödenen tazminatların kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenmesi koşuluyla Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında mesleki kazancın tespitinde hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür.

Özelge: İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz belirtilerek, mali müşavirlik faaliyetinizle ilgili olarak bankaya ödediğiniz kira bedellerini gider kaydedebilmeniz için banka dekontu yanında ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.