Kategori: sahte fatura

Danıştay Kararı: Sahte Fatura İddiasında Fatura içeriği emtianın alınıp alınmadığı ve işin yürütülmesi için gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı yönünde bir inceleme yapılması Gerekir.

ÖZET : Vergi Mahkemesinin, takdir komisyonunca davacı şirketin iştigal konusu itibariyle emtia alımının gerçekliği, ölçüsü, elde edilen hasılat ve yapılan giderler karşılaştırılmak suretiyle fatura içeriği emtianın alınıp alınmadığı ve işin yürütülmesi için gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı yönünde bir inceleme yapılmak suretiyle gerçek durum ortaya konulmadan, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu ileri sürülen fatura miktarlarının tamamen maliyet olarak değerlendirilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın kabulü yönünde verilen kararın onanmasına ilişkin.

DİKKAT! KDV BEYANNAMELERİNİZ SAHTECİ İNCELEMESİNE ALINMANIZA NEDEN OLABİLİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı, sahte fatura düzenleme fiilini işleyen mükelleflerin risk durumlarını sayısal olarak ölçme yöntemi ile analiz etmek amacıyla “Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP)” olarak isimlendirilen bir bilgisayar programı geliştirdi. 

SARP, Türkiye‟deki faal bütün katma değer vergisi mükelleflerine her ay bir risk puanı vermektedir. Puanlama, yıllar boyunca sahte belge kullanıcısı olan mükelleflerin hareket tarz ve trendleri dikkate alınarak geliştirilen algoritmalar kullanılarak yapılıyor. Bu kapsamda mükelleflerin KDV beyannamelerindeki bilgiler temel rol oynuyor.

Naylon (Sahte) Fatura Nedir? Düzenleme ve Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Naylon fatura tabiri, faturanın üretildiği materyali tanımlayan bir tabir değildir. Naylon fatura tabiri Vergi Usul Kanununda veya ilgili mevzuatta yer alan bir kavram da değildir. Ancak yargı kararlarında sıklıkla rastlanır. Nedir naylon fatura?

Naylon fatura, sahte faturanın kamuoyundaki yaygın kullanımıdır. Ticari hayatta naylon fatura olarak isimlendirilen belge vergi kanunlarımızda sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak belirtilen belgelere tekabül etmektedir. 

Danıştay: Özel Esaslara Alınma İdarenin İç İşlemi Değildir. Dava Konusu Yapılabilir.

Dava; özel esaslara tabi mükellefler listesine alınma işleminin iptaline ilişkindir. Davacı mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak aldığı ve kayıtlarına yansıttığı faturaları düzenleyen kişi hakkındaki tespitlerden hareketle özel esaslara tabi mükellefler listesine alınmış ise de; gerek davalı idarenin, gerek bağlı bulunduğu hiyerarşik üst makamların mükellefleri bu şekilde kategorize edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa’da da buna izin veren bir hüküm yer almamaktadır.

SAHTE BELGE KULLANMADA KASIT UNSURUNUN ARANMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN 306 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yapılan incelemeler sonucu sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı tespit edilen mükellefler için kasıt unsurunun araştırılıp araştırılmayacağı, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler hakkında vergi suçu raporları düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında duraksamaya düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

VERGİ TEKNİĞİ RAPORU SORUNSALI VE BAZI ÖNERİLER

Yönetmelikte yer alan yukarıdaki belirlemelerden anlaşılacağı üzere vergi tekniği raporu; içeriğinde tarhiyat önerisi yer almayan, ancak mükellef hakkında tarhiyat önerisi içeren VİR’e dayanak teşkil eden raporlardır.[3] Vergi Tekniği Raporu, vergi inceleme raporu değildir. Vergi inceleme raporunun tespitlerine dayanak teşkil eden belge, kanıt mahiyetindedir.
Aşağıda vergi tekniği raporu nedir, niye düzenlenir, ihbarname ekinde yer almalı mı, ihbarname ekinde yer almazsa ihbarnameyi kusurlandırır mı, vergi tekniği ile ilgili temel sorun alanları neler ve ne tür çözümler getirilebilir? türü sorulara cevap aradık.

Yargıtay Kararı: Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri Hk.

Sanık hakkında, 2005, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suçlarından kamu davası açıldığı, sahte fatura kullanmak suçundan açılmış bir dava ve yargılama koşulu olan mütalaa bulunmadığı gibi birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirine dönüşmeyeceği de gözetilmeden, kararın gerekçe kısmında sahte fatura düzenlemek suçunun sübutu kabul olunmasına karşın kısa ve gerekçeli kararda iddianame dışına çıkılarak sanığın 2005, 2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura kullandığından bahisle yazılı şekilde hükümler kurulması, …

Yargıtay Kararı: Sahte Fatura Düzenleme Fiiline İlişkin (Eksik Kovuşturma)

Sanığın yetkilisi olduğu kabul edilen şirketin 2009, 2010, 2011 ve 2012 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediğinin kabul edildiği olayda; sahte olduğu iddia olunan faturaları kullanan şirketler hakkında karşıt inceleme yapılıp yapılmadığı yapılmış ise vergi tekniği ve sair raporların dosyaya eklenmesi, şirket yetkilileri hakkında dava açılmış olup olmadığının ilgili vergi dairesinden araştırılması, açıldığının tespiti halinde mümkünse birleştirilmesi mümkün olmadığı takdirde dava dosyaları getirtilip incelenerek bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, …