Kategori: SOSYAL GÜVENLİK

KAPICILARIN ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?

Kapıcıların ücretleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden istisnadır.  Aynı şekilde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun IV. bölümünün (34) numaralı bendi gereğince Damga Vergisinden istisna söz konusudur. Bu kapsamda kapıcıların ücretlerinin hesabında gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi söz konusu olmayacak, ancak sgk primi olacaktır. Buna göre kapıcı maaş özeti, net ve işverene maliyet olarak aşağıda sunulmuştur: 

İşi terk tarihinden sonra ödenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 7/11/2014 tarihinde faaliyetinizi terk ettiğiniz, işyerinizde çalışan işçilerin sosyal güvenlik primlerini zamanında ödeyemediğiniz, gerek 6552 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen gerekse taksitlendirilmeyen 2014 yılına ilişkin prim tutarlarını 2015 yılında ödemeye başlayacağınız belirtilerek, geçici vergi beyanlarınızda kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almak suretiyle vergi matrahınıza ilave ettiğiniz söz konusu prim tutarlarının 2014 yılına ilişkin kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

2018 Yılında Geçerli SGK İDARİ PARA CEZALARI (5510 md 102)

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU’nun 102 inci maddesinde kanuna aykırı davranışlara ilişkin verilecek idari para cezalarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu idari para cezaları ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücrete endeksli olduğundan, asgari ücretteki değişiklikler söz konusu idari para ceza miktarlarını da değiştirmektedir. 

Bilindiği üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren brüt asgari ücret 2.029,50 TL, net asgari ücret ise 1603,12.-TL olarak açıklanmıştır. Yeni asgari ücret rakamlarına göre değişen sgk idari para ceza rakamları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
Tablo:  5510 Sayılı Kanuna Göre 2018 Yılında Geçerli İdari Para Cezaları

2018 YILI ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ SOSYAL GÜVENLİK UNSURLARININ YENİ TUTARLARI

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ PARAMETRELER
Mevzuatımızda pek çok parametre asgari ücrete endekslenmiştir. Asgari ücretteki değişmelere bağlı olarak bu parametreler de değişmektedir. 

Bilindiği üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren brüt asgari ücret 2.029,50 TL, net asgari ücret ise 1603,12.-TL olarak açıklanmıştır. Yeni asgari ücret rakamlarına göre değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamların yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda; 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere yeni parametreler başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur. 

SGK ve İŞKUR MESLEK KODLARI LİSTESİ: ALFABETİK SIRAYA GÖRE

SGK ve İşkur meslek kodları güncel listesi aşağıda meslek adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Söz konusu meslek kodları aslında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kapsamında oluşturulmuştur. ISCO-08 kodu, Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasının Türkçe çevirisidir (International Standart Classification of Occupations). Böyle bir standart ile ILO, uluslararası çalışma alanında daha standart ve ölçülebilir istatistik oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye’de meslek kodu belirtme zorunluluğunun altında, standart veri oluşturma yanında prim kayıplarının önüne geçilmesinin de hedeflendiği değerlendirilmektedir. 

ÖZELGE: Hazinece Karşılanan SGK Sigorta Prim Teşvikinin Muhasebe Kaydının Nasıl Yapılacağı Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 5. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirtilen Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilirken gelire dahil edilmesi yöntemini mi, yoksa netleştirme yöntemini kullanarak işçi maliyetlerinden çıkartılması yönteminin mi kullanılması hususunda görüş bildirilmesi istenilmektedir.

AYM KARARI: DEFTER VE BELGELERİN GEÇ İBRAZINDA UYGULANAN SGK İDARİ PARA CEZASI HAKKINDA

Anayasa Mahkemesi 19.12.2017 tarih ve 30275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.11.2017 tarih ve E:2017/137; K:2017/161 sayılı Kararında; SGK tarafından defter ve belgelerin geç verilmesi nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin düzenlemenin (5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinin) Anayasanın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebini karara bağladı. 

İptali istenen madde hükmü, yazılı ihbara rağmen defter ve belge ibraz yükümlülüğünü, mücbir sebep olmaksızın, yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanmasını öngörüyor. 

Sigortalılıkta Yaş Hesabı Nasıl Yapılır?

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.

Sigortalılıkta yaş hesabı örneği : 30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi …