Kategori: TAHSİLAT 6183

Amme Alacağı nedir?

Amme kelimesi kamu kelimesinin karşılığıdır. Bu kapsamda amme alacağı ile kastedilen kamu alacağı kavramıdır. Amme Alacağı: Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, […]

Haksız Çıkma Zammı Nedir?

Ödeme emrine itiraz edilmesi ve haksız çıkılması durumunda reddolunan amme alacağının %10 miktarında zamlı olarak uygulanması şeklinde uygulanan zamma haksız çıkma zammı denilmektedir. 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazında […]

Ödeme Emri Belgesi Örneği

Ödeme Emri Nedir?
Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri; borçlulara, borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Yazıda ödeme emri belgesi örneğine de yer verilmiştir.