Kategori: TAHSİLAT 6183

Danıştay Kararı: Amme Alacağının Tahsilinde Kanuni Temsilci ve Ortaklar Arasında Öncelik Sırası Var mıdır?

Limited Şirketten tahsil edilemeyen amme alacağı için kanuni temsilci ve limited şirket ortaklarının takibinde, kanuni temsilci veya ortak arasında bir öncelik sırası bulunmadığı hakkında Danıştay Kararı.
Limited şirketin ortağı olduğu ileri sürülen davacı adına düzenlenen ödeme emirlerini iptal eden Mahkeme kararının şirket borçlarından dolayı önce kanuni temsilcilerin daha sonra ortağın takip edilmesi gerektiği yolundaki gerekçesinde yukarıda anılan düzenlemeler uyarınca yasal isabet görülmemiştir.

6183 sayılı Kanun Madde 74/A: Bazı hallerde haczin kaldırılması

7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’un 2 nci maddesi ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir. Madde ile bazı hallerde haczin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, madde metni aşağıda sunulmuştur: