Kategori: TAHSİLAT 6183

Danıştay Kararı: Limited Şirket Ortağının Şirketin Vergi Borcundan Sorumluluğu Hakkında

Özeti : 1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre ortaklık payının kısmen veya tamamen bir üçüncü kişiye devrine ilişkin sözleşmeler, özel hukuk sözleşmesi olduğundan kamu alacağının tahsilinden doğan sorumluluğun ortadan kaldırılmasına olanak bulunmadığı hakkında.

2-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35’inci maddesinde tahsili gereken kamu alacağını yaratan vergilendirmenin ait olduğu dönemde şirketin paylarına sahip ortağın, payını devretmiş olması bu dönemdeki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hakkında.

Vergi Mevzuatına Göre Haczedilemeyecek Mallar

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında alacakların tahsili için başvurulan cebri tahsil yollarından birisi hacizdir. Ancak Kanunda bazı malların haczi yasaklanmıştır. 6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde haczedilemeyecek malların neler olduğu hususu düzenlenmiştir.