Kategori: TAHSİLAT 6183

Amme Alacağının Tabii Afetler Sebebiyle Terkini

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzeyen afetler yüzünden zarara maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili amme alacakları İcra Vekilleri Heyeti karariyle kısmen veya tamamen terkin olunur. 

Teminatlı Alacaklarda Takip

6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi, teminata bağlanmış olan alacağın takip  usulünü belirlemektedir. Bu madde hükmüne göre, karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağının vadesinde ödenmemesi halinde borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi takdirde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı hususlarının borçluya bir yazıyla bildirilmesi gerekmektedir.

Tahsil Zamanaşımı Nedir? Genel Tahsil Zamanaşımı ile İdari ve Adli Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı

6183 sayılı Kanunun “Tahsil zamanaşımı” başlıklı 102 nci maddesinde “Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur…” hükmü yer almaktadır.

Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı

Amme alacaklarının korunmasına yönelik araçlardan birisi de amma alacaklarının rüçhan hakkıdır.  Rüçhan hakkı, yasal olarak tanınan öncelik hakkıdır. 

Amme alacaklarına öncelik hakkı veren 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü ile üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulduğunda satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağına ilişkin düzenlemeler yapılmış, borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi
tutulması hallerinde amme alacağının sırası belirlenmiştir