Kategori: TAHSİLAT 6183

6183 sayılı Kanuna Göre Teminat İsteme

6183 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, 213 sayılı Kanunun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli işlemlere başlanılması halinde, vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen tutar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 213 sayılı Kanunun 135 inci maddesiyle kendilerine inceleme yetkisi verilmiş bulunanlar tarafından mükelleflerin veya sorumluların kayıt ve işlemlerinin incelenmesi sırasında 213 sayılı Kanunun 344 ve 359 uncu maddelerinde sayılan hallerin tespit edilmesi nedeniyle bir amme alacağı salınması için gereken işlemlere başlanılmışsa, inceleme elemanlarınca yapılacak ilk hesaplara göre tespit edilecek tutar üzerinden derhal teminat istenecektir.

Danıştay Kararı: Limited Şirket Ortağının Şirketin Vergi Borcundan Sorumluluğu Hakkında

Özeti : 1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre ortaklık payının kısmen veya tamamen bir üçüncü kişiye devrine ilişkin sözleşmeler, özel hukuk sözleşmesi olduğundan kamu alacağının tahsilinden doğan sorumluluğun ortadan kaldırılmasına olanak bulunmadığı hakkında.

2-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35’inci maddesinde tahsili gereken kamu alacağını yaratan vergilendirmenin ait olduğu dönemde şirketin paylarına sahip ortağın, payını devretmiş olması bu dönemdeki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hakkında.

Vergi Mevzuatına Göre Haczedilemeyecek Mallar

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında alacakların tahsili için başvurulan cebri tahsil yollarından birisi hacizdir. Ancak Kanunda bazı malların haczi yasaklanmıştır. 6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde haczedilemeyecek malların neler olduğu hususu düzenlenmiştir.