Kategori: TEŞVİKLER

TÜRKİYE YATIRIM ORTAMININ UYGUNLUĞU AÇISINDAN KAÇINCI SIRADA

Ülkelerin yatırım yapılabilirlik kriterlerine uygunluğu açısından çok sayıda unsur dikkate alınarak hazırlanan “İş Yapma” “Doing Business” endeksleri yabancı yatırımcılar tarafından yakından izlenir. Dünya Bankası 2018 yılında 190 ülkeyi baz alarak, anı kriterlerle yaptığı çalışmayı yayımladı.

Tüm ülkelerin birlikte değerlendirildiği Doing Business 2018 Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Türkiye’ye ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin yer aldığı Doing Business 2018 Turkey raporu için TIKLAYINIZ. 

İhracatçılara Yeşil (Hususi Damgalı) Pasaport Verilme Şartları

İhracatçılara  yeşil (hususi) pasaport verilmesi ile ilgili düzeleme, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/A maddesine, 9 Ağustos 2016 tarihli Remi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesine paragraf eklenmek suretiyle yapılmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir: 

Özelge: İstihdam Teşviki Kapsamında Gelir Stopaj Teşvikinden yararlanma hakkında

lgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversitenizin 09/07/1997 tarih ve 4282 sayılı Kanunla 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na ilave edilen Ek 43 üncü madde ile kurulduğu belirtilerek, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde uygulamasına yönelik olarak ilave istihdam teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

NEDEN TEŞVİK VERİLİR? TEŞVİKLERİN EKONOMİK RASYONALİTESİ ÜZERİNE

Piyasaya giriş engellerinin bulunmadığı, piyasanın mükemmel olduğu, dışsallıklar ve ölçeğe göre artan getiriler nedeniyle piyasa başarısızlıklarının görülmediği ve tam bilgi varsayımının geçerli olduğu bir ortamda üretimi artırmaya yönelik olarak uygulamaya konacak herhangi bir teşvik uygulaması kaynakların etkin dağılımını bozucu etkide bulunacaktır. Bu açıdan, devletin ekonomiye müdahalesi klasik ve neoklasik iktisatçılar tarafından savunulan doğal düzen anlayışına aykırıdır. Müdahale, piyasaların işleyişini ve kaynakların etkin kullanımını engelleyen bur unsur olarak görülür. Buna karşılık iktisat literatüründe teşvik uygulamasının gerekliliğine, ekonomik rasyonalitesinin bulunduğuna ilişkin gerekçeler dile getirilmektedir .

TEŞVİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Teşviklerin yaygın kullanımı ve uygulanan teşvik araçlarının çeşitliliği teşviklerin farklı açılardan farklı şekillerde sınıflandırılması sonucunu doğurmaktadır. Amaçları, kapsamı, veriliş dönemleri ve niteliklerine göre yapılan sınıflandırmalar bunlardan bazılarıdır.