Kategori: TİCARET HUKUKU

Ödenmiş Sermaye Nedir?

Ödenmiş sermaye, esas sermaye sistemine dahil ortaklık kapsamında, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmına verilen isimdir. vergidosyasi.com

Esas Sermaye Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?

Esas sermaye, anonim şirket esas sözleşmesinde taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi, kayıtlı sermaye ise sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi ifade eder.  Kayıtlı sermaye sistemi şirketin sermaye artımında prosedür azaltan, […]

Kâr Dağıtımıyla İlgili Temel İlkeler Nelerdir?

Kâr Dağıtımıyla İlgili Temel İlkeler: Net Kâr İlkesi, Esas Sermayenin Korunması İlkesi, Şirketin Borçlarını Ödeme Gücüne Sahip Olması İlkesi. Net kâr ilkesine göre, işletmeler kâr elde etmedikçe veya geçmiş yıllardan devreden kârları […]

HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİNİN KAYDA ALINMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

6 Nisan 2021 tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazetede Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile hamiline hisse senetlerinin kayıt […]

01 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Temerrüt Faiz Oranı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmelerde öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı 01 Ocak 2021 tarihinden […]

Ticaret Unvanı – İşletme Adı Nedir?

Ticaret unvanı, her tacirin işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullanmak zorunda olduğu addır. Ticaret Kanununa görea, her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu […]

İşletme Türleri

Ekonomide, kaynakların kullanımını gerçekleştiren en somut birimler işletme adı verilen kuruluşlardır. İşletmeler, insanların ihtiyaçlarını gidermek yaşamlarını kolaylaştırmak için faaliyet gösteren kuruluşlardır. Mal ve hizmetin sunulduğu her yerde bir işletmenin varlığından söz edilebilir. […]