Kategori: TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi

Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi
OECD Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi idareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi, ilişkili işletmelerin sınır ötesi işlemlerinin vergisel amaçlar bakımından değerlendirilmesinde transfer fiyatlandırması alanında üzerinde uluslararası ölçekte anlaşma sağlanmış olan “emsallere uygunluk ilkesi”nin uygulanmasına yönelik bilgilendirme sağlamaktadır.

Özelge: Stoklardaki Emtianın İmha Edilmesinin Vergisel Boyutu Hk.

Stoklarınızda yer alan geçmiş sezonlara ait ürünlerin (bluz, ceket, pantolon, aksesuar vb.) demode olması ve marka değerini korumak adına satışının mümkün bulunmaması nedeniyle imha edilmesi veya kayıtlı değerlerinden daha düşük bedeller üzerinden ilgili şirkete iade edilmesi hususlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Ticari Gayrimaddi Varlık (Commercial Intangible) 

Ticari gayrimaddi varlıklar (veya ticaret hakları), herhangi bir malın üretimi ya da herhangi bir hizmetin sağlanması gibi ticari faaliyetlerde kullanılan gayrimaddi varlık ya da alternatif olarak müşterilere devredilen veya bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan başlı başına işletme varlığı niteliği taşıyan gayrimaddi haklardır.

Net Kâr Göstergesi (Net Profit Indicator) 

Net kârın uygun bir temel muhasebe değerine (ör. satış tutarı, maliyet rakamları, bilanço aktif büyüklüğü gibi) oranı. İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi, kontrol edilen bir işleme ilişkin uygun bir net kâr göstergesinin, karşılaştırılabilir nitelikteki kontrol edilmeyen işlemlere ilişkin aynı net kâr göstergesiyle karşılaştırılmasına dayanır.