Kategori: TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Emsallere Uygunluk İlkesi (Arm’s Lenght Principle)

Vergisel amaçlar için transfer fiyatları belirlenirken, uygulanması gerektiği hususunda
OECD üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştıkları uluslararası standarttır. Bu ilke, OECD Model Vergi Anlaşmasının 9 uncu maddesinde izleyen biçimde ifade edilmektedir: “[İlişkili] iki işletme arasındaki ticari ve mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız bir şekilde birbirleriyle iş yapan bağımsız işletmeler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu işletmelerden birisinde oluşması gereken, fakat bu koşullardaki farklılaşma nedeniyle oluşmayan kazanç, söz konusu işletmenin kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir.” 

Emsal Aralığı (Arm’s Lenght Range) 

Bir kontrol edilen işlemin koşullarının, emsallerine uygun olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan ve aynı transfer fiyatlandırması yönteminin birçok karşılaştırılabilir veriye uygulanması ya da farklı transfer fiyatlandırma yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen bir değer aralığıdır. 

Doğrudan Yansıtma Yöntemi (Direct-charge Method), Dolaylı Yansıtma Yöntemi (Indirect-Charge Method) 

Doğrudan Yansıtma Yöntemi (Direct-charge Method) 
Belirli grup içi hizmetlerin net olarak tanımlanan bir dağıtım anahtarı üzerinden doğrudan yansıtılması yöntemidir.

Dolaylı Yansıtma Yöntemi (Indirect-Charge Method) 
Grup içi hizmetlerle ilgili bedellerin maliyet yansıtması ve bölüşümüne dayalı olarak fatura edilmesi yöntemidir. 

Doğrudan Maliyet (Direct Cost), Dolaylı Maliyet (Indirect Costs) 

Hammadde maliyeti gibi doğrudan doğruya belirli bir ürünün imalatı ya da bir hizmetin
teslimi ile ilgili olarak katlanılan maliyetlerdir. 
Bir ürünün ya da hizmetin üretimi ile ilgili olarak ortaya çıkan; ancak, üretim süreciyle yakından ilişkili olmasına karşın, birden fazla ürün ya da hizmetin üretiminde ortak olarak katlanılan maliyetlerdir (ör. farklı ürünlerin imalatında kullanılan ekipmana yönelik hizmet veren bir tamirat bölümünün katlandığı maliyetler).