Kategori: VERGİ İHTİLAFLARI

Vergi Hukukunda Hak Arama Hürriyeti

1982 Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin “Hukuk Devleti” olduğu açıkça hüküm altına alınmıştır. Hukuk Devleti ilkesi, devlet düzeninde hukukun üstünlüğünü ve hukuka bağlılığı gerektirir. Hukuka uygunluk ise yargısal denetimle sağlanacaktır. İdarenin yargı yolu ile denetimi ve […]

Danıştay Kararı: Katma değer vergisinin kanuni mükellefi olmamakla birlikte bu vergiyi ödeyen ve vergiye nihai olarak katlanan davacının dava açma ehliyetinin bulunduğu hk.

Başbakanlık Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden taşınmaz satın alan davacının satış bedeli üzerinden ödemek zorunda kaldığı vergiye karşı açtığı davada ehliyeti bulunduğundan, Vergi Mahkemesince, katma değer vergisinin mükellefi olmayan ve vergiye nihai olarak katlanan davacı tarafından açılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Danıştay Kararı: Mahkuma Cezaevinde Yapılan Ödeme Emri Tebligatının Usulüne Uygun Olmadığı hk.

Şirket adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emrinin tebliği esnasında, hakkındaki hüküm kesinleşen ve medeni hakları kullanma ehliyeti bulunmayan davacı adına yapılan tebligatın usule uygun olmadığından, kesinleşmediği anlaşılan amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay Kararı: İnceleme Yetkisi Olan Takdir Komisyonunun Eksik İncelemeye Dayanan Kararına İstinaden Yapılan Tarhiyatta Hukuka Uyarlık Yoktur.

Kanunda inceleme yetkisi verilen takdir komisyonunca minibüs hattı ve ticari plaka satışına ilişkin matrah takdirinde farklı minibüs hatları ile farklı dönemlere satışına ilişkin satış bilgilerinin dayanak alınmasının 213 sayılı Kanun’un 134. maddesinde belirtilen amaca aykırı olduğu hakkında.

Danıştay Kararı: Faturaların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı Konsunda İspat Yükünün Kime Ait Olduğu hk

Özeti : Boya ve tiner imalatı ve ticareti yapan davacı şirketin, tiner imalatında kullanma taahhüdüyle teminat karşılığında ithal ettiği solvent türevlerini tiner imalatında kullanıp kullanmadığı hususunun davacının satış yaptığı şirketin düzenlediği, satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının saptanması sonucu ortaya konulabileceği, bu yönde bir değerlendirme yapılmadan, ispat yükünün idareye bırakılması suretiyle tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen kararda, hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Danıştay Kararı: İnceleme Sırasında İbraz Edilmeyen Defterlerin Dava Aşamasında İbrazına İlişkin

Olayda, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle re’sen takdire gidilmesi yerinde ise de, davacı tarafından, defter ve belgelerin incelenmek üzere hazır olduğu, istenmesi halinde ibraz edilebileceği hususu dava ve temyiz dilekçelerinde ileri sürüldüğünden, yukarıda sözü edilen re’sen araştırma ilkesi uyarınca Vergi Mahkemesince yükümlünün defter ve belgelerinin istenilmesi, ibraz edilecek olan defter ve belgelerden vergi dairesinin de haberdar edilmek suretiyle söz konusu belgelerin gerçekten alış yaptığı emtialara ait faturalar olup olmadığının araştırılması …

Vergi Davası Nedir? Vergi Davalarının Kapsamı

Vergi davaları, ortaya çıkan vergi ihtilaflarının çözümüne yönelik olarak uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmesi durumunda söz konusu olmaktadır[1].

Vergi davaları, vergi, resim, harçlar ve bunlara ilişkin faiz ve cezalar ile kur farkı, fon ve benzeri şekilde isimlendirilen vergi benzeri mali yükümlülüklere ilişkin vergi yargısının önüne gitmiş uyuşmazlıkları ifade etmektedir.