Kategori: VERGİ İHTİLAFLARI

Danıştay Kararı: Katma değer vergisinin kanuni mükellefi olmamakla birlikte bu vergiyi ödeyen ve vergiye nihai olarak katlanan davacının dava açma ehliyetinin bulunduğu hk.

Başbakanlık Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden taşınmaz satın alan davacının satış bedeli üzerinden ödemek zorunda kaldığı vergiye karşı açtığı davada ehliyeti bulunduğundan, Vergi Mahkemesince, katma değer vergisinin mükellefi olmayan ve vergiye nihai olarak katlanan davacı tarafından açılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Danıştay Kararı: Mahkuma Cezaevinde Yapılan Ödeme Emri Tebligatının Usulüne Uygun Olmadığı hk.

Şirket adına düzenlenen ihbarname ve ödeme emrinin tebliği esnasında, hakkındaki hüküm kesinleşen ve medeni hakları kullanma ehliyeti bulunmayan davacı adına yapılan tebligatın usule uygun olmadığından, kesinleşmediği anlaşılan amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.