Kategori: vergi incelemesi

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergi İncelemesine Alınma Bakımında Mükelleflerin Gruplandırılması

Mükelleflerin vergi incelemesi kapsamında; “Büyük Ölçekli Mükellefler” ve “Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler” olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadırlar. 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Büyük Ölçekli Mükellefeler ile Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: