Kategori: vergi incelemesi

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları (2017)

Vergi Müfettişlerince yazılan vergi inceleme raporlarında önerilen tarhiyat ve cezalara ilişkin olarak tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçları aşağıda sunulmuştur. Yukarıdaki tabloya göre; uzlaşma talep edilen tutarların sadece %39.1’i uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Uzlaşmak üzere tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarından uzlaşma talebinde bulunulan tutarların %60.9’u için uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma vaki olmamıştır. Bu oran oldukça yüksektir. Uzlaşılmak için masaya oturan mükelleflerin önemli bir bölümünün masadan uzlaşamadan kalktığı anlamına gelmektedir. 

Vergi İnceleme Oranları 2013-2017

Vergi Müfettişlerince gerçekleştirilen vergi inceleme oranları aşağıda sunulmuştur. Vergi inceleme oranlarının son yıllarda düşüş trendinde olduğu görülmektedir. İncelenen mükellef başına tarhı istenen vergi ve kesilmesi önerilen ceza tutarları ise aşağıda sunulmuştur: Kaynak: […]

Vergi İncelemelerinin Maliyeti

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere 2013 yılına göre vergi inceleme maliyetleri harcama rakamlarına göre 2.2 kat artış göstermiştir. Maliyetlerdeki bu artışa karşılık incelenen mükellef sayısı 2013 yılında 71.352 iken 2017 yılında 44.182’ye düşmüştür. Tarhı istenen vergi tutarı 2013 yılında 8.561.313.250 TL iken, 2017 yılında 5.878.506.580 TL’ye düşmüştür. Dolayısıyla tarhı istenen her bir lira vergi için daha fazla vergi inceleme maliyetine katlanılması söz konusudur. 

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI VE TOPLAM SAYISI

Vergi inceleme raporlarının işleme konulmadan önce yetkili komisyonlar marifetiyle değerlendirilmesi suretiyle raporların vergi mevzuatına uygunluğunun sağlanması amacıyla VDK Grup Başkanlıkları bünyesinde “Rapor Değerlendirme Komisyonları”; aynı amaca yönelik olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur. 

Ayrıca, Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 4/A maddesi hükmü çerçevesinde Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında bir tane İhtisas Rapor Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.  

DİKKAT! KDV BEYANNAMELERİNİZ SAHTECİ İNCELEMESİNE ALINMANIZA NEDEN OLABİLİR?

Gelir İdaresi Başkanlığı, sahte fatura düzenleme fiilini işleyen mükelleflerin risk durumlarını sayısal olarak ölçme yöntemi ile analiz etmek amacıyla “Sahte Belge Risk Analiz Programı (SARP)” olarak isimlendirilen bir bilgisayar programı geliştirdi. 

SARP, Türkiye‟deki faal bütün katma değer vergisi mükelleflerine her ay bir risk puanı vermektedir. Puanlama, yıllar boyunca sahte belge kullanıcısı olan mükelleflerin hareket tarz ve trendleri dikkate alınarak geliştirilen algoritmalar kullanılarak yapılıyor. Bu kapsamda mükelleflerin KDV beyannamelerindeki bilgiler temel rol oynuyor.

Danıştay Kararı: El Defterlerine Dayanılarak Yapılan Tarhiyata İlişkin.

Vergi inceleme raporu ve bu rapora ekli inceleme tutanağından; davacı şirketin ticari işlemlerini kaydettiği noter tasdiki içermeyen 1 numaralı el defteri ile yasal defterlerindeki kayıtların karşılaştırılması neticesinde açık kimlikleri yazılı müstahsillerden, yine bu defterde belirtilen değişik tarihlerde ve miktarlarda belgesiz emtia aldığı, yine şirketin aramalar esnasında ele geçen ve yasal olmayan defterleri arasında yer alan 3 nolu el defterinin yasal defter ve belgelerle karşılaştırılması sonucu