Kategori: VERGİ POLİTİKASI

Vergi Politikası Nedir? Vergi Politikasında Temel Amaçlar

Vergi politikası, maliye politikası araçlarından birisidir.

Vergi politikası, belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktar, oran, tutar ve bileşimlerini değiştirmek; yeni vergiler koymak veya var olanlarını kaldırmak, vergileri belli bölge veya sektörler için farklılaştırmak ve benzeri yollarla uygulanan politikalar demetidir. 
Vergi politikaları ile gerçekleştirilmek istenen temel amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Beyannameli Mükellefiyette Türkiye Kaçıncı Sırada?

Beyannameli mükellefiyet, mükelleflerin vergilerinin beyannameye dayanılarak hesapladığı vergi rejimidir. 

Beyannameli mükellefiyet sistemi, vatandaşlarda vergi bilincini artıran bir unsurdur. Beyannameli mükellefiyet aynı zamanda; mükelleflerin medeni, sosyal ve ekonomik durumlarının kavranarak, muhtemel tüm giderlerinin indirimine imkan tanımak suretiyle vergilendirilmelerine, çoğu kez de vergi iadesi almalarına imkan tanır.

Aktif (faal) gelir vergisi mükelleflerinin, başka bir deyişle beyannameli gelir vergisi mükellefi sayısının toplam nüfusa oranının yüksekliği ülkedeki vergi sisteminin adaletli  olup olmadığı ve vergi idaresinin gelişmişlik düzeyi ile de doğrudan ilgilidir.

Maliye Politikası ve Bileşenleri

Maliye Politikasının Tanımı Maliye Politikası (Fiscal Policy): Ekonomik dengeyi sağlamak ya da ekonomide oluşmuş dengesizlikleri gidermek için mali araçların bir hedef doğrultusunda kullanılmasına verilen isimdir. Maliye Politikasının Bileşenleri Maliye politikasının dört temel alt […]

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri)

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri) (Austerity) Hükümetin kemer sıkma önlemleri yüksek vergiler ve harcamalarda kısıntıya gidilmesini içeriyor. Amaç, ülkenin bütçe açığını kapatmak, her yıl gelirinden fazla yaptığı harcamaları azaltmaktır. Bu kapsamda, kamu gelirlerini […]

ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ENDEKSİ SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Tax Foundation ülkelerin vergi politikaları ile veriler toplamakta ve araştırmalar yayımlamaktadır. Ülkelere ilişkin veri ve bilgileri değerlendiren Tax Faundation Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi (The International Tax Competitiveness Index-ITCI) oluşturmaktadır. Endeks oluşturulurken, kırkın üzerinde vergi politikası unsuru dikkate alınıyor. Türkiye bu endekse göre kaçıncı sırada?

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERGİ TOPLAMA MALİYETİ

Vergi toplama maliyeti sürekli merak uyandıran bir konudur. Aslında konunun iki boyutu vardır. Birincisi Devletin 100 lira vergi toplarken kaç lira harcama yaptığıdır. İkincisi ise, vergi toplamanın vatandaş  üzerine yüklenen gizli maliyetleridir. Vatandaş, Devlete ödediği verginin yanında, vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklere uymak için de maliyetlere katlanır. Çalışmada OECD ülkelerinde ve Türkiye’deki vergi toplama maliyeti rakamları ve metodolojisine yer verilmiş. Bazı konulara ilişkin eleştiriler yapılmıştır.