Kategori: VERGİ USUL

Gerçek Kişilere Yapılan Kira Ödemeleri Form Ba ile Bildirilmek Zorunda mı? Gider Pusulası Düzenlemek Gerekir mi?

Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilmek zorunda olunup olunmadığı konusu sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. Diğer bir konu ise banka veya PTT üzerinden yapılan ödemeler için dekontun tevsik edici belge olarak yeterli olup olmadığı; ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekip gerekmeyeceği hususudur. 

Aşağıdaki özelgede her iki soruya da cevap var.

1- Gerçek kişilere yapılan kira ödemesi Form Ba ile bildirim limitini aşıyorsa Ba formuna eklenecek.

2- Gerçek kişilere yapılan kira ödemeleri karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden

2017 Yılı İçin Geçerli Olacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Özelge: Üzerinde Bina Bulunan Arsa İçin Amortisman Ayrılır mı?

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuzda, 20.. yılında satın alınan binaya ilişkin olarak Kurumunuz adına arsa ve bina için iki ayrı fatura düzenlendiğini ve bu iki fatura bedelinin “binalar” hesabında aktifleştirildiğini belirterek,

– Sadece bina için düzenlenen fatura bedeli üzerinden mi yoksa arsa ve bina toplam bedeli üzerinden mi amortisman ayrılacağı,

– 20.. yılı için kıst dönem (6 ay) dikkate alınarak amortisman ayrılması nedeniyle bakiye kıst döneme ilişkin amortisman tutarının 2011 yılında dikkate alınıp alınamayacağı,

hususlarındaki Başkanlığımız görüşleri sorulmuş olup

Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı

A) Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur.

1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.