Kategori: VERGİ USUL

Serbest Meslek Mensupları ile Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara POS Cihazı Kullanma Zorunluluğu Geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (GİB) tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde kredi kartı okuyucusu (POS -Point […]

Vergi Usul Kanunu gereğince 2022 yılı için yabancı paraların değerlemelerinde esas alınacak kurlar

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 548) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2022 yılı […]

2023 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 544 sayılı VUK Genel Tebliği ile fatura düzenleme sınırı 2023 yılı için 4.400 TL olarak belirlenmiştir. Satılan emtia veya ifa edilen hizmet […]

Vergi Hukukunda Kanun Yolundan Vazgeçme

Kanun Yolundan Vazgeçme müessesesi Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesinde düzenlenmiş olup madde metni aşağıdaki gibidir: Kanun yolundan vazgeçme:Madde 379Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar […]

Özelge: Borçlu ve kefili hakkında aynı anda icra takibi başlatılması halinde alacaklı tarafından şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK-1-23670]-1098808 29.09.2022 Konu : Borçlu ve kefili hakkında aynı anda icra takibi başlatılması halinde alacaklı tarafından şüpheli […]

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak 542 Sıra Nolu VUK Tebliği ile İlan Edildi.

2023 yılında uygulanacak pek çok maktu vergi ve hadler ile ceza ve diğer maktu tutarlar için geçerli olacak 2022 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) Ekim 2022 Yİ-ÜFE rakamlarının belli olması ile hesaplandı. […]

BA-BS Bildirimine İlişkin 396 Sayılı VUK Tebliğinin Son Hali

396 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2010Resmi Gazete No: 27483 (543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Değişen Güncel Hali) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, […]