Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Cep Telefonu Uygulamalarının (Aplikasyon) Satışının Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin bilgisayar programı yazılımı işi ile iştigal ettiği, yapılacak bir projeye istinaden hazırlanan cep telefonu uygulamasının nihai tüketicilerce cep telefonlarına indirmek suretiyle kullanılacağı, kullanım sırasında ücretli olan bazı özelliklerin GSM operatörleri, mobil ödeme, kredi kartı, paypal vb. ödeme kanalları üzerinden satılacağı belirtilerek, ödemeyi yapan nihai tüketicilere doğrudan ulaşma imkanı olmadığından kesilecek faturaların kimler adına düzenleneceği ile söz konusu satış işleminin KDV ve gelir/kurumlar vergisi uygulamaları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirket tarafından etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan “Posta Hizmetleri Yetki Belgesi” kapsamında kuryecilik faaliyetinde bulunduğunuz, müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetler arasında taşıma ve elleçleme faaliyetinin de bulunduğu, bu kapsamda müşterilerinizin internet veya telefon ile satılmış olan ürünlerinin müşteriye düzenlenen fatura ile birlikte alıcı adresine ulaştırıldığı, mobil dağıtım ve toplama elemanlarınızın farklı şehirlerdeki müşterilerden dağıtıma esas ürünleri teslim aldıkları, bu esnada mobil elemanlarınızda taşıma irsaliyesi bulunmadığından müşteriden alınan ürünlerin şirket merkezine götürülmesi esnasında taşıma irsaliyesinin düzenlenmesi gerektiği …

Özelge: Karşılıksız Çıkan Çeklere İlişkin Yapılan İcra Takibinin Neticesiz Kaldığı Yılda Ayrılmayan Şüpheli Alacak Karşılığı Sonraki Yıllarda Ayrılabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketiniz adına …Yapı Market Hırd. İnş. Ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen çeklerin karşılıksız çıkması üzerine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe geçildiği, ancak borçlu firmaya ilişkin girişilen icra takibinin neticesiz kaldığından bahisle alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmaması halinde daha sonraki yıllarda veya aciz vesikası, derkenar beyanı veya haciz tutanağı gibi belgelerin alınması durumunda söz konusu alacağın değersiz alacak olarak kabul edilmesinin veya şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Özelge: Merkez Bankasınca döviz/efektif kuru ilan edilen para birimleri dışındaki paralarla yapılan ödemeler hangi kurla defterlere kaydedilir?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; Orta Doğu Ülkelerine yapılan ihracat faaliyetlerinizle ilgili yurt dışı seyahatlerde bulunduğunuz, bu seyahatlerde yaptığınız harcamalarda yerel para birimi kullandığınız, yerel para birimlerinin Merkez Bankası döviz kurlarında TL karşılığı bulunmadığından bahisle Merkez Bankası döviz kurlarında TL karşılığı bulunmayan para birimlerini ne şekilde kayıtlarınıza alacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Özelge: Araç kiralama faaliyetinin finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; finansal kiralama şirketi vasfında olmayan şirketinizin servis taşımacılığı ve araç kiralama faaliyetiyle iştigal ettiği, söz konusu kiralamaların saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık, iki yıllık, dört veya üstü yıllar olarak yapıldığı, iki veya üstü yapılan araç kiralamalarında müşterilere bu araçları iz bedelle alma hakkı tanındığı, iki veya üstü yıllar için yapılan kiralamalarda kira ödeme tutar ve tarihleri dikkate alınarak kira süresinin tamamı için tek tutar olarak belirlenen kira bedelinin yapılan anlaşma uyarınca kiralama süresinde eşit taksitler şeklinde veya ilk yıldan sonraki yıllarda azalan veya artan taksit tutarlarında tahsil edildiği ve iki veya üstü yıllar için yapılan kiralamalarda tüm yılları içeren toplam kira bedelinin kiralamaya konu aracın iktisap bedelinin asgari %90’ını içerdiği belirtilerek, sözü edilen kiralamalarda toplam tutar olarak belirlenen kira bedelinin gelir olarak dikkate alınacağı vergilendirme dönemi, gelir tutarı ile kiralamaya konu araçların amortisman uygulamasının nasıl olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Özelge: Üst hakkı tesis edilen arsa ve üzerine inşa edilen bina ile yeraltı, yer üstü düzenleri için ayrılacak amortisman hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …’da mülkiyeti hazineye ait arazi üzerinde, 49 yıl süreli olarak şirketiniz lehine tesis edilen müstakil ve daimi üst hakkı bulunduğu, tapu kütüğüne bağımsız ve sürekli nitelikte taşınmaz olarak kaydı yapılan üst hakkı için bedel ödendiği, söz konusu arazi üzerine otel binaları, yer altı ve yer üstü düzenleri (futbol, voleybol, basketbol sahaları ve tenis kortu, yüzme ve dalga havuzu ile aquapark, çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma, köprüler, sahil düzenlemeleri, sahil iskelesi, otel binasındaki ısıtma, soğutma ve kojenarasyon sistemleri, elektrik trafoları, otel çevresine yapılan taş ve beton yolları) yapılacağı belirtilerek, üst hakkı bedelinin itfası ile arazi üzerine yapılan söz konusu sabit yatırım harcamalarının özel maliyet bedeli olarak mı, yoksa genel hükümlere göre amortismana tabi iktisadi kıymet olarak mı değerlendirilerek itfa edilmesi gerektiği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Özelge: Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere alışverişlerinin karşılığı ödenen para iadesinin vergisel durumu

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere alışverişlerinin karşılığı ödenen para iadesinin vergisel durumu.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekli dilekçede;

– Şirketinizin sahibi olduğu internet sitesi üzerinden vergi mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından alışveriş yapıldığı, yapılan alışverişlerin iş ilişkisi bulunan firmalardan gerçekleştirildiği, gerçek kişilerce yapılan alışverişler dolayısıyla söz konusu firmaların, şirketinize satış başına para ödemesi yaptıkları ve ödenen paranın ise masraflar düşüldükten sonra alıcılara iletildiği,

– İnternet üzerinden alışveriş yapan kişilere “cash back” para iadesi şeklinde özel indirimlerde bulunulduğu, yapılan indirimlerin devamlılık arz etmeyip alışveriş olduğu zaman uygulandığı

belirtilerek, bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile sanal ortamda yapılan işlemler için gerçek kişilere gider pusulası düzenlenemediğinden banka kanalıyla yapılan bu ödemelere ilişkin banka ekstreleri dışında başka bir belgeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Halı ve kilim yıkama faaliyetinde sevk irsaliyesi düzenlenir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; halı ve kilim yıkama faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, müşterilerinize ait halıların iş yerinize kendi araçlarınızla veya müşteriye ait araçlarla getirildiği, yıkanan halı ve kilimlerin yine kendi araçlarınızla veya müşterinize ait araçlarla ücretsiz olarak evlere teslim edildiğinden bahisle, söz konusu işlemler dolayısıyla sevk irsaliyesi düzenleme mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.