Kategori: Cezalar

Vergi Suçlarında Açılan Dava Sayısı ve Mahkumiyet Oranı: 2017 Yılı

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü internet sayfasında en son 2017 yılına ilişkin açılan davalar ile karara bağlanan dava istatistikleri yer almaktadır. Söz konusu istatistikleri Ceza Kanunu ve Özel Kanunlarda yer alan cezalar olmak üzere iki farklı kategoride yayımlanmaktadır. 

2017 yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında açılan davalar ile karara bağlanan davala istatistiklerini aşağıda özetledik. 

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI

Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesinde genel usulsüzlük cezaları düzenlenmiştir. Özel usulsüzlük cezaları ise VUK 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer almaktadır. Özel Usulsüzlük cezaları ana başlıkları itibariyle:
1- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması nedeniyle uygulanacak özel usulsüzlükler ve cezaları

2- Damga Vergisine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezaları 
3- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için özel usulsüzlükler ve cezaları
olarak sınıflandırılabilir.

Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Geriye (geçmişe) yönelik mükellefiyet tesis edilenlere, mükellefiyet tesisinden önceki dönemde elektronik beyanname ve bildirimleri vermedikleri için kesilen özel usulsüzlük cezaları vergi yargısı tarafından; mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği gerekçesi ile kaldırılmıştır. Müstakar hale gelen yargı kararları üzerine Vergi İdaresi konuya ilişkin 449 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile düzenleme yaparak, gereksiz ihtilafların önüne geçmeyi amaçlamıştır. 

Usulsüzlük Cezalarının Sınıflandırması

Vergi Usul Kanunu’nun 351’inci maddesine göre usulsüzlük;  vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır. Vergi Usul Kanunu usulsüzlük fiilleri ve cezaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir; Genel Usulsüzlükler (birinci ve ikinci derece) Birinci […]

Danıştay Kararı: Kanuni ve Ek Süreden Sonra Tasdik Ettirilen Defterler Hiç Tasdik Ettirilmemiş Sayılarak Mükellefin KDV indirimleri reddedilebilir mi?

ÖZET: Karar, süresinden sonra tasdik ettirilmiş defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş sayılmasına ilişkin VUK düzenlemesine dayanılarak, mükellefin geç tasdik ettirdiği defterlere kaydettiği işlemlere ilişkin kdv indirimlerinin kabul edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Danıştay, defterlerin kanuni […]