Kategori: Cezalar

Uzlaşma ve Cezalarda İndirim

Yapılan tarhiyata karşı cezada indirim veya uzlaşma hükümlerinden sadece birisinden yararlanılabilir. Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan ederek adına salınan cezalar hakkında Kanunun 376 ncı maddesinin […]

İZAHA DAVET NEDİR? HUKUKİ SONUÇLARI

İzaha davet müessesesi hukukumuza 15/7/2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile VUK’un mülga 370 inci maddesinin yeniden düzenlenmiş hali ile girmiştir. İzaha Davet Nedir? Maddeye göre; vergi incelemesine başlanılmadan veya […]

Tarh Zamanaşımı ve Vergi Cezalarında Zamanaşımı Süreleri

Zamanaşımı Nedir?
Genel olarak zamanaşımı, kanun tarafından tayin edilen sürelerin geçmesi ve şartların gerçekleşmesi ile fiili bir durumun kanuni duruma çevrilerek devlet tarafından korunmasıdır.

Kanunda yazılı sürelerin geçmesi ve şartların gerçekleşmesi neticesinde bir hak kazanma haline kazandırıcı zamanaşımı, bir külfetten kurtulma haline ise kaybettirici veya düşürücü zamanaşımı söz konusu olmaktadır.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mevzuatta belirlenen sürede ödeyen mükelleflere cezada indirim uygulanmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi ziyaı cezası, Vergi Usul Kanununun (VUK) 341 inci maddesinde yazılı hallerde (yukarıda sıraladık) vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında kesilen cezaya verilen isimdir.

Vergi ziyaına, Vergi Usul Kanununun vergi kaçakçılığı suç ve cezalarını düzenleyen 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

İZAHA DAVETE İCABET ETMEMENİN SONUÇLARI NE OLUR?

Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla[1] “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. “İzaha davet” müessesesi ile vergiye gönüllü uyumun artırılması […]