Kategori: VERGİ USUL

Posta ile tebliğ usulü

231 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre “Posta Yoluyla Tebliğ Usulü”ne ilişkinmaddeler aşağıda yer almaktadır: Posta ile tebliğ usulü Kapalı Zarf Esası Madde 99 Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf […]

İlan Yolu ile Tebliğ Usulü

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen “İlan Yolu ile Tebliğ Usulü”ne ilişkin maddeler aşağıda sunulmuştur: İlan yoliyle tebliğ usulü Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller Madde 103 (7061 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle değişen […]

Elektronik ortamda tebliğ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Elektronik ortamda tebliğ Madde 107/A (Ek: 23/7/2010-6009/7 md.) Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres […]

Tahakkuktan Vazgeçme

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu: Tahakkuktan Vazgeçme Mükerrer Madde 115 (Ek: 4/12/1985 – 3239/10 md.) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı (Değişik: 11/8/1999 -4444/13/C-3) 1.000.000 […]

Verginin Terkini

213 Sayılı Vergi Usul Kanununu: Verginin Terkini Madde 115 Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşârat istilası ve bunlara benzer âfetler yüzünden: 1. Varlıklarının en az […]