Kategori: VERGİ USUL

2019 Amortisman Ayırma Alt Sınırı

Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortismanın konusunu teşkil etmektedir. 

Aynı maddede doğrudan gider yazılacak demirbaşlar ve peştemallıklara ilişkin parasal limite de yer verilmiştir. Söz konusu limit amortisman ayırma sınırı olarak da bilinmektedir. 2018 yılında 1.000 TL olan amortisman ayırma sınırı, 2019 yılında 504 Sıra Numaralı VUK Tebliği ile 1.200 TL olarak belirlenmiştir. 

2019 FATURA DÜZENLEME SINIRI

Kimlerin hangi durumda ve hangi tutarın üzerinde fatura kullanma mecburiyetinde olduğu hususu ile fatura düzenleme sınırı (limiti) Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Fatura düzenleme sınırına ilişkin parasal limit her yıl yeniden değerleme oranları dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile ilan edilmektedir. Buna göre 2019 yılında fatura düzenleme sınırı 1200 TL olarak belirlenmiştir. 1200 TL ve üzeri satışlarda fatura kullanma mecburiyeti bulunmaktadır.

VUK KAPSAMINDA 2019 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR VE CEZA RAKAMLARI

2019 Yılında uygulanacak had ve tutarlar, usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarları gösteren 504 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanununda yer alan had, limit, sınır, cezalara ilişkin tutarlar ile konuyu düzenleyen Tebliğ düzenlemesi aşağıda yer almaktadır. 

2019 Yılında Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında uygulanacak parasal had, limit, sınır ve ceza tutarları ilgili olduğu maddeler itibariyle aşağıda sunulmuştur: 

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI KONUSUNDA CUMHURBAŞKANINA YETKİ VEREN DÜZENLEMELER

Vergi Usul Kanununa göre (Mük. Md. 298) yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. 

Söz konusu oran Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genellikle Kasım ayında ilan edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerleme ilgili belirleme değil, ilan etme şeklinde bağlı yetkisi söz konusudur.  Söz konusu yeniden değerleme oranları çeşitli kanunlardaki vergi ve ceza tutarlarına uygulanmasında esas alınmaktadır. Ancak yeniden değerleme oranının açıklanan oranlarda uygulanması yanında, Cumhurbaşkanına verilmiş yetkiler çerçevesinde artırılarak veya düşürülerek de uygulanması söz konusudur. Daha önce Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bu yetki Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır.