Kategori: YÜKÜMLÜLÜKLER

Damga Vergisi Defteri ve Tutmak Zorunda Olanlar

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Damga Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükelleflerin […]

Gider Pusulası

Vergi Usul Kanunu Gider Pusulası Madde 234 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin: (Mülga: 22/7/1998 – 4369/82 md.) (Mülga: […]