Kategori: VERGİ YARGISI

El Defterlerinin Delil Niteliği

  El Defterleri: Danıştay içtihadı, özel (el) defterlerindeki kayıtların, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamele hakkında, maddi delil olacağı yolundadır. Gerçekten de; mükellef veya yetkili adamı tarafından tutulduğunda uyuşmazlık bulunmayan […]

İdari ve Vergi Yargısında Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar ve Yıllar İtibariyle Parasal Limitler

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinde tek hakimle çözümlenecek idari ve vergisel davalara ilişkin belirlemeler yapılmıştır.
Yeniden değerleme oranına göre hesaplanan tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin güncel parasal limitler aşağıdaki gibidir:

Vergi Mahkemelerinin Görevleri

Vergi mahkemelerinin görevleri 2576 – BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN”un 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir: Vergi Mahkemelerinin Görevleri Madde 6 Vergi […]

Danıştay’da Temyize Konu Olabilecek Kararlar

“Temyiz”in kelime anlamı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte  “ayırt etme”dir. Hukuki terim olarak “temyiz”; Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yoldur. 

Danıştay’da temyize konu olabilecek, başka bir deyişle temyiz edilebilecek kararlar İdari Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesinde sayılmıştır.