Kategori: Anayasa Mahkemesi

AYM İtiraz: Vergi Davalarında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyeceğini Öngören Kanun Maddesinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2022/14 Karar Sayısı : 2022/70 Karar Tarihi : 1/6/2022 R.G. Tarih – Sayı : 7/7/2022 – 31889 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Samsun Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 6/1/1982 tarihli ve 2577 […]

AYM: Kapıya Yapıştırma Suretiyle Yapılan Vergi Tebliğ İşlemi Hakkında

Kapıya yapıştırma suretiyle yapılan tebliğ ile ilgili düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğuna ilişkin aşağıdaki AYM kararı oldukça ilginçtir. Ben Muhalefet şerhlerindeki görüşlerin daha isabetli olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle, muhalefet şerhlerindeki doyurucu açıklamaların da okunmasını […]

AYM: Vergi Kaçakçılığı Suçu Nedeniyle Hapis Cezası ve Vergi Ziyaı Cezasının Söz Konusu Olmasının “Ne Bis İn İdem” İlkesi Açısından Değerlendirilmesi hk.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2019/4 Karar Sayısı : 2021/78 Karar Tarihi : 4/11/2021 R.G.Tarih-Sayısı : 9/3/2022-31773 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: 1. İstanbul 7. Vergi Mahkemesi (E.2019/4) 2.Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi […]

AYM: Vergi İncelemesi Sonucu Tarh Edilen Vergiden Matrah Artırımı Nedeniyle Ödenen Verginin Mahsubu hk.

PDF Formatı ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2022/8 Karar Sayısı : 2022/14 Karar Tarihi : 24/2/2022 R.G.Tarih-Sayısı : Tebliğ edildi İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi […]

AYM Kararı: Cumhurbaşkanlığı Kararının Yargısal ve Anayasal Denetimi

Aşağıdaki Anayasa Mahkemesi Kararı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacak düzenlemenin kapsamını belirlemesi açısından önemlidir. Kararda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Yürütme ile ilgili ” olması gerektiği vurgusu dikkat çekicidir. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  Esas Sayısı:2018/155 Karar Sayısı:2020/27 […]

AYM Kararı: İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleriyle İlgili Açılan Vergi Davalarının Esastan İncelenmeden Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/2/2019 tarihinde, Arbay Petrol Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Arbay Turizm Taşımacılık İthalat İhracat İnşaat ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (B. No: 2015/15100) […]

AYM Kararı: Vergi Cezası Yanında Hapis Cezası Verilmesi Aynı Fiilden Cezalandırma Olarak Değerlendirilir mi?

Aşağıdaki 27/3/2019 tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararında Anayasa Mahkemesi, mükellefin sahte belge kullanma nedeniyle vergi ziyaı cezası ile cezalandırılırken, aynı fiilin aynı zamanda VUK 359 uyarınca vergi kaçakçılığı suçunu teşkil etmesi nedeniyle hapis cezası ile tecziyesinin aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin ihlal edildiği iddiası inceleme konusu yapılmış ve karara bağlanmıştır: 

Mahkeme, “Somut olay değerlendirildiğinde, farklı amaç ve hukuki yararları gerçekleştirmeye yönelik olarak hem idari süreç sonunda vergi cezası hem de adli süreç sonunda mahkûmiyet verilebilmesinde aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır.” şeklinde karar ihdas etmiştir.